Hela landet ökar

Ledare En rekordstor folkökning som fördelats över hela landet ger stora möjligheter men är inte heller utan problem.
Opinion • Publicerad 22 februari 2017 • Uppdaterad 15 december 2021
Folkökning, men knappast trängsel. 		             Foto: TT
Folkökning, men knappast trängsel. Foto: TT

Be­folk­nings­ök­ningen för­ra året blev re­kord­stor. Inte se­dan 1861 har be­folkningen ökat lika myc­ket, pro­cen­tu­ellt. Ök­ningen med 144 136 per­soner mot­svarar 1,46 pro­cent.

Ef­ter 1861 startade den stora ut­vandringen från Sve­ri­ge, fram­för allt till Ame­ri­ka. Nå­gon stor ut­vandring väntar knappast nu, även om åter­ut­vandring är den främs­ta or­saken till emigration nu, och den stora in­vandringen kommer san­no­likt att leda till att många åter­vänder inom nå­gra år.

För för­ra råets stora folk­ök­ning ba­seras främst på en stor in­vandring. Hu­vud­delen av de många flyk­tingar som kom hösten 2015 har folkbokförts i Sve­ri­ge först un­der för­ra året, vil­ket ger ef­fekt i be­folk­nings­sta­ti­stiken.

Ock­så fö­del­se­talet har bi­dragit starkt till folk­ök­ningen. Med 26 443 fler som fötts än som dött har Sve­ri­ge en be­ty­dan­de ”na­tur­lig” folk­ök­ning, vil­ket är ovan­ligt i Eu­ro­pa.

Det gläd­jan­de med den stora folk­ök­ningen är att den för­delats över hela landet. Näs­tan alla kom­muner har kun­nat bok­fö­ra ökande be­folk­nings­tal i fjol. Bara 19 kom­muner får notera minskad be­folkning, de flesta i Lapp­land. I hela söd­ra Sve­ri­ge (Gö­ta­land) minskar be­folkningen i bara en enda kom­mun (Vad­ste­na). Även skogs­länet Värmland kommer un­dan med be­folk­nings­minsk­ning i bara två kom­muner, och även i de öv­riga skogs­länen ökar näs­tan alla kom­muner. Det stärker ekonomin och det ger bätt­re för­ut­sätt­ningar att klara för­sörjningen med ar­bets­kraft inom inte min­st vård och om­sorg i många ti­digare av­folknings­kom­muner.

Ökad be­folkning är inte nå­got att sträva ef­ter i sig, men med en be­folk­nings­struk­tur där allt fler blir äld­re be­hövs fler unga män­ni­skor för att fylla ut de va­kanser när många går i pen­sion.

Men lång­sik­tigt är det av­gö­ran­de för både ekonomi och so­ci­al sam­man­håll­ning att även in­vand­ra­rna kan få jobb re­la­tivt snabbt. Det är den stora ut­ma­ningen, men ock­så den stora möj­lig­heten.

Yng­ve Sunesson
Så här jobbar Norra Skåne med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.