Kloc­kan klämtar för ge­ne­ral­di­rek­tören

In­ge­mar Hansson, ge­ne­ral­di­rek­tör för Skat­te­ver­ket och med en lång kar­ri­är som äm­bets­man i staten, är i blås­vä­der på nytt.
För ett år se­dan av­slöjade Upp­drag Grans­kning att han och överdirektören i verket varnat en ti­digare kol­le­ga i re­ger­ings­kans­liet (där Hansson var stats­sek­re­te­ra­re åt An­ders Borg un­der nå­gra år) för att det av­slö­jan­de tv-pro­grammet var ute ef­ter den­ne re­gerings­tjäns­te­man.
Riks­re­vi­sionen rik­tade se­der­me­ra hård kri­tik mot Hansson och överdirektören för att de ”brustit i ef­ter­lev­nad av de grund­läg­gan­de vär­der­ingarna” och för att det både skadat ”många med­ar­be­ta­res för­troende för högsta le­dningen” och på­ver­kat all­män­hetens för­troende för verket.
Ändå fick Hansson sitta kvar som ge­ne­ral­di­rek­tör. Fi­nans­mi­nis­ter Mag­da­le­na Andersson av­stod från att sparka honom.
Hansson har ock­så fått hård kri­tik från riks­dagen för att cent­ra­li­sera verk­sam­heten. Han har vid flera till­fäl­len varit in­kallad till riks­dagens skat­te­ut­skott, där ord­fö­ran­den Per Ås­ling (C) kri­ti­serat verket för ned­läggning av lo­kala skat­te­kon­tor i gles­bygden och fått honom att ändra be­slu­ten. Men det är inte riks­dagen som till­sätter el­ler av­sätter ge­ne­ral­di­rek­törer.
Nu har Hansson upp­visat en all­var­lig om­dö­mes­lös­het igen. Han har trätt in som om­bud för sin sär­bo gent­emot en ar­ki­tekt som hon inte ville be­ta­la för en del ut­fö­rt ar­be­te. Men Hansson har inte med­delat de­par­te­mentet att han ut­fö­rt den­na bi­syss­la. Även om han inte an­vänt sin ti­tel i kon­takterna med ar­ki­tekten är han till­räck­ligt väl­känd ge­nom tv och an­dra me­di­er för att ha blivit igen­känd.
I dag är Hansson upp­kallad till fi­nans­mi­nis­tern för att för­klara sig. Att en gång har gått vid sidan av det lämp­liga kan möj­li­gen ur­säktas, men att på nytt ha upp­trätt olämp­ligt är för all­var­ligt för att kun­na pas­sera. Tid för avgång, generaldirektören!

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Har du fiberuppkoppling?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar