Första, an­dra, tredje – slopa även flyg­skatten

Opinion Kli­mat­ef­fekterna, som är syf­tet med skatten, be­räknas bli för­sum­bart små sam­ti­digt som kon­kur­rens­kraften drabbas hårt.
Opinion • Publicerad 28 februari 2017 • Uppdaterad 25 november 2021

I fre­dags med­delades att den pla­nerade bank­skatten inte blir av. Det av rege­ringen be­ställda ut­red­nings­för­slaget fick för hård kri­tik av re­miss­in­stanserna.

I sön­dags kom näs­ta be­sked om att en fram till dess hyllad skatt skulle läg­gas på is. Last­bils­skatten, som skulle be­skatta av­stånd, skrotades re­dan in­nan ut­red­nings­för­slaget lad­es fram. Men till­räck­ligt myc­ket var känt för att opi­ni­onen mot en skatt som skulle drabba de glesast be­folkade delarna av landet skulle tvinga rege­ringen att backa.

Nu är det dags för en tredje re­trätt. Mil­jö­par­ti­et tvingade fram ett löf­te om att in­fö­ra en flyg­skatt i Sve­ri­ge. Den skulle läg­gas på bara flyg­re­sor som startar i Sve­ri­ge.

Re­miss­in­stanserna har varit myc­ket kri­tiska ock­så mot det här för­sla­get. Kli­mat­ef­fekterna, som är syf­tet med skatten, be­räknas bli för­sum­bart små sam­ti­digt som kon­kur­rens­kraften drabbas hårt. Ock­så den­na skatt drabbar gles­bygden svårast, där av­stånden är stå stora att flyg är den enda prak­tiska möj­lig­heten för många re­se­närer.

Många små flyg­platser skulle på­verkas hårt. I söd­ra Sve­ri­ge skulle en ökande del av flygresandet sty­ras över till Kast­rup. Både Stu­rup, Kris­tian­stad, Äng­el­holm och Halm­stad skulle hotas av minskad tra­fik och där­med kan­ske ned­läggning.

Er­fa­ren­heterna från an­dra länder visar att det är en re­ell risk. När Ne­der­län­der­na in­fö­rde en egen flyg­skatt flyttade så myc­ket av tra­fiken till Tysk­land och Bel­gi­en att skatten togs bort igen.

Ett vik­tigt skäl mot skatten är, som Kon­junk­tur­in­sti­tutet påpekar i sitt re­missvar, att flyg­re­sor inom EES-om­rå­det nu­me­ra om­fattas av EU:s han­dels­sy­stem med ut­släpps­rätter. Där­med kan mil­jö­ef­fekten bli ne­ga­tiv om tra­fik sty­rs över till bil istäl­let för flyg.

Så, Mag­da­le­na Andersson, gör en hel­om­vänd­ning ock­så om flyg­skatten! Som du sa om last­bils­skatten, det är dumt att ge­nom­fö­ra för­slag som inte är bra.

Yngve Sunesson
Så här jobbar Norra Skåne med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.