Körsång ger gemenskap

Krönika In­di­vi­du­ella bi­drag smälter sam­man till nå­got långt större än vad var och en skulle kun­na åstad­komma på egen hand.
Opinion • Publicerad 28 februari 2017 • Uppdaterad 24 november 2021

Jag är in­gen sång­a­re. Det vill säga hem­ma sjunger jag myc­ket och gär­na tills barnen kommer krypande på sina knän och ber mig att sluta.

Of­tast sjunger jag vidare tills de kryper där­ifrån igen, men nå­gon gång stannar jag upp och känner en se­kunds ve­mod för att jag inte fått mu­sikens gåva.

Som alla vet är mu­sik ett sätt att döva själs­lig smärta, så sen brukar jag sjunga en skvätt igen – sorg­sna, sorg­sna vi­sor.

Inte ens min för­må­ga att njuta av an­dras mu­sik är fri från ta­del. En ung­doms­vän som vi kan kalla för Fred­rik Me­lan­der raglade plöts­ligt bak­läng­es när han upp­täckte att jag sor­te­rat min CD-sam­ling i färg­or­dning snarare än ef­ter t.ex. ”im­print” el­ler bi­trä­dan­de sax­o­fo­nist.

Han hittade för öv­rigt an­dra all­var­liga fel i sam­lingen – inte min­st att där fö­re­kom en skiva av och med Scatman John (Sis­ters of Mer­cy sågs där­emot med blidare ögon). Många år senare hittade jag en låt som ju bara var SÅ bra att jag ville del­ge hela in­ter­net mitt fynd. Mitt ny­upp­täckta band hette Nic­kel­back, och jag hann knappt tryc­ka på enter-tan­genten in­nan råmande miss­ljud och upp­ma­ningar att söka psy­ko­log­hjälp fyllde kom­men­tars­fältet.

Nej jag är in­gen kän­na­re, men det händer ändå att jag ägnar tid åt att vaska fram in­tres­sant mu­sik ur YouTubes oänd­liga ut­bud. Här­om­da­gen stötte jag på en fan­tas­tisk ver­sion av ”Africa” in­sjung­en av Angel City Chor­ale.

Los Angeleskören gör verk­li­gen nå­got all­de­les ma­giskt med To­tos gam­la klas­si­ker, men vi­deon är ock­så mäk­tig re­klam för kör­sång som fö­re­te­el­se. 160 in­di­vider med olika bak­grund och livs­öden för stunden sam­lade i ett ge­men­samt pro­jekt som gör att de inte kan låta bli att le mot var­and­ra me­dan de sjunger. Det be­rör.

Alla sam­häl­len slits mel­lan in­di­vidernas be­hov och krav och det som kan, och kan­ske måste, göras till­sam­mans med an­dra.

1995 kom stats­ve­ta­ren Ro­bert D. Put­nam ut med es­sän Bow­ling Alone: America’s De­clin­ing Social Ca­pi­tal. Put­nam oroade sig över att det ame­ri­kanska sam­häl­let höll på att skikta sig och att man helt en­kelt inte in­ter­a­gerade med olik­ar­tade män­ni­skor i till­räck­lig om­fattning.

Bow­ling handlar inte så lite om att sitta och vänta på sin tur, och un­der tiden pratar man med var­and­ra. Liga­spel i bow­ling tryc­ker sam­man främ­lingar – ett ex­em­pel, me­nade Put­nam, på hur ett sam­man­hål­lan­de so­ci­alt ka­pi­tal kan skapas.

Kör­verk­sam­het är ett be­släk­tat ex­em­pel som på ett sätt är näs­tan mer in­tres­sant. Gläd­jen som ge­nom­syrar Angel City Chorales fram­fö­rande är un­der­bart befriad från all täv­lings­in­stinkt – den springer så up­pen­bart ur den de­lade in­sikten att de­ras in­di­vi­du­ella bi­drag smälter sam­man till nå­got långt större än vad var och en skulle kun­na åstad­komma på egen hand.

Den in­sikten slumrar ibland lite för djupt i vår in­di­vi­dua­lis­tiska värld. Som var­je kör­sång­a­re kan intyga så krävs det långt och mö­do­samt ar­be­te för att be­stiga de har­mo­niska höjderna – ett ar­be­te där egot för en stund måste flytta lite på sig för att ge plats åt en ge­men­sam vi­sion.

Men det går. Det är en trös­te­rik och in­spi­re­ran­de tan­ke.

Mi­ka­el Sundström
Så här jobbar Norra Skåne med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.