Fel att KU-an­mäla Alice Bah Kuhnke

När re­ger­ingar bildas brukar det bli en del äm­nes­om­rå­den som inte med nå­gon själv­klar­het hör hem­ma i ett visst de­par­te­ment. Ty­piska ex­em­pel på det är de nor­diska frå­gorna och id­rotts­frå­gorna. Få torde i dag veta vem som är ”nordenminister” re­spek­ti­ve ”id­rotts­mi­nis­ter.” Det rätta svaret är Mar­got Wallström re­spek­ti­ve Gabriel Wikström.
Till nog rätt mån­gas för­vå­ning satt kul­tur­mi­nis­ter Alice Bah Kuhnke i Agen­da­stu­dion i sön­dags och fick frå­gor om hem­vändande ter­ro­rister. Nå­gon rik­tig sam­hö­rig­het med hen­nes hu­vud­om­rå­de har det inte. Men Ste­fan Löfven tyc­kte av nå­gon an­led­ning att hon skulle an­svara för de­mo­kra­ti­frå­gor, vil­ket ock­så om­fattar an­svar för hur hem­vändande ter­ro­rister han­teras.
Alice Bah Kuhnke gjorde en då­lig in­sats i sön­dagens Agenda. Hen­nes svar blev opre­cisa och dess­utom av­slöjade hon all­var­liga kun­skaps­luc­kor när hon fram­höll Ume­ås ar­be­te med hem­vändande IS-an­häng­a­re som ett fö­re­dö­me efter­som Umeå inte han­terat en enda hem­vändande ter­ro­rist. För­mod­li­gen blan­dade hon ihop Umeå med Örebro, en stad till vil­ken hem­vändande IS-an­häng­a­re åter­vänt. I går valde Allians­par­tierna att KU-an­mäla Alice Bah Kuhnke för hen­nes ut­ta­lan­den. Men KU är inte rätt fo­rum för äm­net. Det är en ren okyn­nes­an­mä­lan. Vill man ta upp rege­ringens han­tering av ter­ro­rister så borde Al­li­ansen ta upp hen­nes ut­ta­lan­den i riks­dagens frå­ge­stund.

Dagens fråga

Brukar du läsa böcker eller lyssna på ljudböcker?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×