Läns­sty­rel­sen måste följa djur­skydds­dom

Läns­sty­rel­sen i Mal­mö har fått bak­läxa i högsta in­stans, Högsta för­valt­nings­dom­stolen, i ett vik­tigt djur­skydds­ären­de. Det var ett be­slut för tre år se­dan om djur­för­bud och fö­re­läggande om att sälja alla djur inom en månad som upp­hävdes av Högsta för­valt­nings­dom­stolen som up­pen­bart orim­ligt. Djur­ä­ga­ren har haft om­fat­tan­de djur­håll­ning i cir­ka 50 år och ett en­sta­ka fel kan inte mo­ti­vera ett så in­gripande be­sked, jäm­för­bart med när­ings­för­bud, an­såg Högsta för­valt­nings­dom­stolen.
Läns­sty­rel­sens djur­skydds­in­spek­törer har ti­digare fått hård kri­tik från lant­bru­kar­håll för orim­liga krav och be­slut. För två år se­dan upp­vaktades då­va­ran­de lands­höv­dingen Mar­ga­re­ta Påls­son ef­ter bland an­nat att ett hot om om­hän­dertagande på djur­ä­ga­rens be­kost­nad som visade sig fel­ak­tigt grun­dat ändå lett till av­veckling av djur­håll­ningen. Även själv­mord ef­ter djur­skydds­en­hetens agerande hade fö­re­kommit.
Kraven från ett stort an­tal djur­ä­ga­re, ve­te­ri­närer och ju­rister ledde inte till nå­gon åt­gärd från läns­sty­rel­sen. Möj­li­gen har ändå läns­sty­rel­sens prax­is blivit mer rim­lig ef­ter den hård kri­tiken och upp­vaktningen av läns­sty­rel­sens högsta le­dning, efter­som kri­tiken för fel­ak­tiga be­slut har blivit min­dre se­dan dess.
Nu får läns­sty­rel­sens djur­skydds­en­het svart på vitt att ti­digare in­ställning från djur­skydds­hand­läg­ga­rna har varit orim­ligt hård. Själv­fal­let ska verk­ligt djur­plå­ge­ri och van­sköt­sel av djur beivras en­ligt lagen, men en­sta­ka miss­tag och smär­re fel kan inte få leda till så in­gripande kon­se­kvenser som läns­sty­rel­sen i Mal­mö många gånger be­slutat om. Att just Skåne har stuckit ut i sta­ti­stiken tyder ock­så på att läns­sty­rel­sens prax­is varit fel­ak­tig.
Högsta för­valt­nings­dom­stolens be­slut är ett be­vis på det­ta. Nu måste läns­sty­rel­sen ta till sig domens in­ne­börd och ändra sitt ar­bets­sätt. Nya lands­höv­dingen An­ne­li Hul­thén har ett stort an­svar för att domen leder till en verk­lig för­ändring i ar­bets­sätt.

Dagens fråga

Har du kvar dina gamla skolkataloger?

Loading ... Loading ...