Den skånska lantbrukare som i två domstolar blev dömd till djurförbud frias av Högsta förvaltningsdomstolen. Foto: Lennart Nygren/TT

Skånsk bonde friad i högsta instans

UPPRÄTTELSE Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, ger en skånsk bonde rätt och går därmed emot länsstyrelsen som gett mannen en månad på sig att sälja alla sina djur, skriver Dagens Juridik.

HFD går på lantbrukarens linje med motivering att:
”X (bonden) har under många år bedrivit en omfattande näringsverksamhet med djurhållning. Av utredningen i målet framgår att verksamheten har varit välskött. Tusentals djur från hans gård har slaktats under åren. Endast vid två tillfällen har det vid slakt upptäckts att horn har varit felväxta. Mellan dessa båda tillfällen har det förflutit lång tid utan några anmärkningar. Den bristande tillsynen av ett enstaka djur som X har straffats för bör således betraktas som en isolerad händelse.”
Länsstyrelsen i Skåne län förbjöd lantbrukaren 2014 att tills vidare ha hand om eller skaffa djur. Länsstyrelsen förelade honom dessutom att inom en månad göra sig av med de djur som han äger eller har hand om. Anledningen var att bonden missat att två av djuren haft felväxta horn, vilket upptäcktes vid slakt.
Lantbrukaren överklagade beslutet men förlorade både i förvaltningsrätten och kammarrätten.
Förvaltningsrätten ansåg att det inte kunde anses ”uppenbart” att lantbrukarens beteende inte kunde komma att upprepas. Länsstyrelsen ansågs ha haft skäl för att besluta att mannen skulle göra sig av med sina eventuella djur och överklagandet avslogs därför.
Kammarrätten i Göteborg instämde senare i förvaltningsrättens bedömning och avslog mannens överklagande.
Men Högsta förvaltningsdomstolen går nu på lantbrukarens linje och river upp de tidigare avgörandena. HFD understryker att ett djurförbud är mycket ingripande eftersom ägaren fråntas rätten att disponera över sin egendom – någonting som i mannens fall de facto går att jämföra med ett näringsförbud.
Att han under alla dessa år har missat att två av djuren har haft felväxta horn ska inte leda till att han förbjuds att ha djur.