Nu måste krisen för Re­gi­on Skåne lösas

Re­dan ef­ter tre må­nader pekar det eko­no­miska re­sul­tatet för Re­gi­on Skåne på ett un­der­skott jäm­fö­rt med bud­geten på över en mil­jard kro­nor!
För­ra året räddades bok­slutet av ökade stats­bi­drag och större skat­te­in­täkter än be­räknat. Det finns ingen an­led­ning att tro på nå­got lik­nan­de i år. Det hög­re stats­bi­draget är re­dan bud­ge­terat, och en lik­nan­de sys­sel­sätt­nings­ök­ning som i fjol är svårt att tro på.
Där­för är det ännu vik­tigare än ti­digare att ta kon­troll över kost­nads­ut­veck­lingen. Det är oan­sva­rigt av den högste an­sva­rige po­li­ti­kern, re­gi­on­sty­rel­sens ord­fö­ran­de Hen­rik Frit­zon (S), att kom­men­tera pro­blemen med att ”det brister i sty­rningen”. Vem om inte han ska se till att sty­rningen fun­gerar?
Sam­ti­digt – och det är en li­ten del av or­sakerna till un­der­skottet – saknas många lä­ka­re. I nord­öst­ra Skåne är hälften av lä­kar­tjänsterna i pri­mär­vården va­kanta och er­sätts med dyra hyr­lä­kare och lä­ka­re som tjänst­gör ex­tra på dyr över­tid. Även om lä­kar­bristen är na­tio­nell är de sär­skilt stora pro­blemen i Skåne del­vis en följd av den bris­tan­de sty­rningen.
I hela Skåne saknas 266 lä­ka­re. Lä­kar­för­bun­det har larmat i ett upp­rop, och al­li­ansen har be­gä­rt överläggningar med S och MP i sty­ret för att till­sam­mans dis­ku­tera fram en lö­sning.
Det är all­de­les nöd­vän­digt att po­li­ti­kerna i olika par­tier tar sitt an­svar och till­sam­mans för­söker komma fram till en lö­sning. Att, som Mo­de­raterna fö­re­slår, läg­ga ned pri­mär­vårds­cen­traler kan knappast minska vård­be­hovet Att föra över pengar från sjuk­husen till pri­mär­vården verkar ock­så vara en sken­lös­ning, efter­som det är sjuk­husen som ti­digare år varit sämst på att hålla bud­geten.
En åt­gärd som måste ske ome­del­bart är att klar­göra att det blir kon­se­kvenser för den chef som an­ställer el­ler drar över an­dra kost­nader utan hög­re chefs till­stånd. Alla måste ta sitt an­svar för att stoppa det eko­no­miska ”blod­flö­det”, inte bara det vård­re­la­te­rade.

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Har du fiberuppkoppling?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar