Na­zister de­mon­strerade i Falun 1 maj. Foto: TT

Be­kämpa hot och hat

I vec­kan dömde Stock­holms tings­rätt en man som hotat tre jour­na­lister på Af­ton­bla­det och en hov­rätts­do­ma­re till en må­nads fäng­el­se. Det var en prin­ci­pi­ellt vik­tig dom. Hot mot en tid­ning som re­pre­sen­terar ytt­ran­de­fri­heten och ett hov­rätts­råd som re­pre­sen­terar rätts­vä­sendet måste beivras på ett tyd­ligt sätt.
Ty­värr har hot mot tid­ningar och jour­na­lister allt­för säl­lan lett till ens or­dent­liga po­lis­ut­red­ningar. För­hopp­nings­vis är domen nu ett trend­brott.
Hot och hat riktas dock inte bara mot jour­na­lister. Många grupper och en­skilda är ut­satta.
Sär­skilt all­var­ligt är hoten, som ock­så många gånger verk­ställts, som kommit från na­zis­tiska grup­pe­ringar, främst Nor­diska mot­stånds­rö­rel­sen (NMR). Tre ak­tiva med­lemmar i NMR sitter häktade i Gö­te­borg miss­tänkta för ett spräng­at­ten­tat av ett flyk­ting­boende där en män­ni­ska skadades all­var­ligt och ett för­sök till sprän­gning av ett an­nat flyk­ting­boende i Gö­te­borgs­re­gio­nen samt ett spräng­at­ten­tat mot en fö­re­nings­lo­kal.
Ändå fick sam­ma NMR po­lis­till­stånd att de­mon­strera i Falun på 1 maj. Kom­munen tog NMR:s mas­siva när­va­ro i staden på så stort all­var att en flyk­ting­för­lägg­ning eva­kuerades och de boende fick sova på an­nan ort un­der tiden NMR-ak­ti­visterna var i staden.
Un­der de­mon­stra­tion kallade en ta­la­re För­in­tel­sen för en saga och på en ban­de­roll fanns en över­korsad Da­vids­stjär­na, nå­got som ut­reds av ju­sti­tie­kans­lern. I an­slutning till de­mon­stra­tionen hade NMR-re­pre­sen­tanter åkt till för­svars­mi­nis­ter Peter Hultqvists hem och eldat upp en docka som skulle fö­re­ställa honom.
Sam­ma NMR har ock­så fått po­lisens till­stånd att med­verka i Al­me­da­len un­der po­li­ti­ker­vec­kan. Samt­liga par­tier i Got­lands full­mäk­tige har upp­manat Re­gi­on Got­land att inte hyra ut mark till NMR.
En or­ga­ni­sa­tion som står för po­li­tiskt våld ska inte le­gi­ti­meras ge­nom att ges plats i de­mo­kra­tiska sam­man­hang. Det måste även po­lisen inse.

Dagens fråga

Skickar du julkort?

Loading ... Loading ...