Försäkringskassans chef Ann-Marie Begler. Foto: TT

Mänsk­lig­het be­hövs

För­säk­rings­kas­san är en mäk­tig myn­dig­het som ofta står för av­görande be­slut om de män­ni­skor som har det all­ra svårast i vårt sam­häl­le. Där­för är det be­klag­ligt att För­säk­rings­kas­san hör till de myn­dig­heter som har lägst för­troende av svens­ka folket, en­ligt oli­ka mät­ningar.
Sam­ti­digt är det för­klar­ligt. Mån­ga be­slut har oer­hört ne­ga­tiva kon­se­kvenser för de män­ni­skor som be­rö­rs.
De allt fler ne­ga­tiva be­sluten när det gäller både sjuk­pen­ning och lss-åt­gärder hän­visas av myn­dig­heten till lag­änd­ringar och dom­stols­tolk­ningar av lag­stiftningen.
Själv­fal­let ska en myn­dig­het följa lagarna. Men i alla För­säk­rings­kas­sans be­slut in­går en viss be­dömning av in­di­vi­du­ella fak­torer. In­gen hjälp­be­hö­van­de en­ligt LSS har ex­akt li­ka­dan si­tua­tion som nå­gon an­nan. Där­för kan inte För­säk­rings­kas­sans le­dning el­ler de en­skilda tjäns­te­männen bara krypa bak­om dom­stolar och po­li­ti­ker. De måste ta an­svar för sina be­slut.
All­ra mest upp­rörande är ut­vecklingen för LSS. Lagen om stöd och ser­vi­ce till vissa funk­tions­hind­rade är den kan­ske största fri­hets­re­form som be­slutats. Men den för­ändrade prax­is som in­fö­rts, del­vis ge­nom re­ger­ingens di­rek­tiv att bryta ut­vecklingen av an­talet as­si­stans­tim­mar, in­ne­bär att syf­tet med re­formen del­vis ur­holkas.
Just nu ligger ett nytt ären­de i Högsta för­valt­nings­dom­stolen. För­säk­rings­kas­san tyc­ker inte att sond­mat­ning in­går i ”de grund­läggande be­hoven” och där­för inte ska räknas in i as­si­stans­ti­den. För en lek­man verkar det ab­surt. För den som måste sondmatas är det väl det mest grund­läggande be­hov som kan tänkas.
För­säk­rings­kas­sans tjäns­te­män har ett ut­rym­me för mänsk­lig­het i sina be­döm­ningar, inom lagens ramar. Det vi­sas av att över 400 per­soner för­ra året kastades ut ur sy­stemet ef­ter att ti­digare haft in­satser. Mån­ga av dem var barn. Nio av tio som an­söker om per­son­lig as­si­stans för förs­ta gången får nu­me­ra av­slag, be­tyd­ligt fler än ti­digare. För­säk­rings­kas­san måste ändra sin prax­is och åter­gå till en mänsk­ligare tol­kning av lagen.

Dagens fråga

Svarar du när det ringer telefonnummer som du inte känner igen?

Loading ... Loading ...