GDPR Illustration

Ta del av våra användarvillkor

Med dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) har vi uppdaterat våra användarvillkor så att det framgår vilka uppgifter vi samlar in från dig – och vad vi använder dem till. När du besöker våra webbplatser och appar samlar vi in uppgifter från dig för att förbättra din användarupplevelse. Det inkluderar även vilka annonser vi visar för dig.

Al­ko­holen skadar

Le­da­re Folk­häl­so­myn­dig­he­ten borde in­for­mera bätt­re om al­ko­holens ska­deverkningar an­ser en al­ko­hol­lä­ka­re och fyra riks­dags­le­da­möter.
Opinion • Publicerad 26 juli 2017 • Uppdaterad 13 december 2021
Sy­stem­bo­la­get är vik­tigt för al­ko­hol­po­li­tiken.                 Foto: TT
Sy­stem­bo­la­get är vik­tigt för al­ko­hol­po­li­tiken. Foto: TT

Var­je år drabbas upp till 200 barn i Sve­ri­ge av funk­tions­hin­der på grund av fe­talt al­ko­hol­syn­drom, FAS, som orsakas av att mam­man druckit al­ko­hol un­der gra­vi­di­teten. Den här dia­gnosen är gans­ka okänd, så långt ifrån alla drabbade får rätt dia­gnos. Ännu fler får den lind­rigare va­ri­anten FASD.

I en brit­tisk stu­die kon­sta­terar en grupp lä­ka­re att i Eng­land kommer över 60 000 män­ni­skor att dö un­der de kom­man­de fem åren på grund av le­ver­ska­dor orsakade av hög al­ko­hol­kon­sum­tion. De be­gär att re­ger­ingen ska in­fö­ra lägs­ta­priser få al­ko­hol för att mot­verka dric­kan­det.

Här­om­da­gen kri­ti­serade fyra riks­dags­le­da­möter från fyra par­tier till­sam­mans med al­ko­hol­lä­ka­ren pro­fes­sor Sven An­dre­as­son brister i den svens­ka al­ko­hol­po­li­tiken. Folk­häl­so­in­sti­tu­tet tar inte al­ko­holens ska­de­ver­kningar på till­räck­ligt stort all­var var de­ras slut­sats.

En­bart de al­ko­hol­re­la­te­rade can­cer­döds­fallen som är mi­nst 1 000 per år, skul­le mo­ti­vera kraft­fullare in­satser. An­talet döds­fall di­rekt orsakade av al­ko­hol är fem gånger så mån­ga år­li­gen. Till det kommer de in­di­rekta ska­dorna i form av tra­fik­olyc­kor, våld, barn som far illa och för­lorad ar­bets­för­må­ga, påpekar de fem.

Folk­häl­so­in­sti­tu­tet prio­ri­terar nu­me­ra smitt­skydd, vil­ket är nog så vik­tigt men ändå bara en myc­ket li­ten del av alla döds­fall. 90 pro­cent av sjuk­domar och för­ti­da död i Sve­ri­ge orsakas av hjärt­sjuk­domar, can­cer och psy­kiska sjuk­domar, där al­ko­holen spe­lar en stor roll.

En ef­fekt av Folk­häl­so­myn­dig­hetens pas­si­vi­tet är att Sve­ri­ge saknar råd om gränser för al­ko­hol­kon­sum­tionen med hän­syn till sjuk­doms­risker, trots att de senaste forsk­nings­rönen vi­sar att även mått­lig kon­sum­tion ökar risken för vissa sjuk­domar, bland an­nat can­cer.

Att fler ser­verings­stäl­len för al­ko­hol lik­som läng­re öp­pet­tider ökar risken för vålds­brott är väl be­lagt men kun­skapen är inte sär­skilt spridd.

Var­för är fak­ta om al­ko­holens risker tabu?

Yng­ve Su­nes­son
Så här jobbar Norra Skåne med journalistik. Uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.