Sy­stem­bo­la­get är vik­tigt för al­ko­hol­po­li­tiken. Foto: TT

Al­ko­holen skadar

Var­je år drabbas upp till 200 barn i Sve­ri­ge av funk­tions­hin­der på grund av fe­talt al­ko­hol­syn­drom, FAS, som orsakas av att mam­man druckit al­ko­hol un­der gra­vi­di­teten. Den här dia­gnosen är gans­ka okänd, så långt ifrån alla drabbade får rätt dia­gnos. Ännu fler får den lind­rigare va­ri­anten FASD.
I en brit­tisk stu­die kon­sta­terar en grupp lä­ka­re att i Eng­land kommer över 60 000 män­ni­skor att dö un­der de kom­man­de fem åren på grund av le­ver­ska­dor orsakade av hög al­ko­hol­kon­sum­tion. De be­gär att re­ger­ingen ska in­fö­ra lägs­ta­priser få al­ko­hol för att mot­verka dric­kan­det.
Här­om­da­gen kri­ti­serade fyra riks­dags­le­da­möter från fyra par­tier till­sam­mans med al­ko­hol­lä­ka­ren pro­fes­sor Sven An­dre­as­son brister i den svens­ka al­ko­hol­po­li­tiken. Folk­häl­so­in­sti­tu­tet tar inte al­ko­holens ska­de­ver­kningar på till­räck­ligt stort all­var var de­ras slut­sats.
En­bart de al­ko­hol­re­la­te­rade can­cer­döds­fallen som är mi­nst 1 000 per år, skul­le mo­ti­vera kraft­fullare in­satser. An­talet döds­fall di­rekt orsakade av al­ko­hol är fem gånger så mån­ga år­li­gen. Till det kommer de in­di­rekta ska­dorna i form av tra­fik­olyc­kor, våld, barn som far illa och för­lorad ar­bets­för­må­ga, påpekar de fem.
Folk­häl­so­in­sti­tu­tet prio­ri­terar nu­me­ra smitt­skydd, vil­ket är nog så vik­tigt men ändå bara en myc­ket li­ten del av alla döds­fall. 90 pro­cent av sjuk­domar och för­ti­da död i Sve­ri­ge orsakas av hjärt­sjuk­domar, can­cer och psy­kiska sjuk­domar, där al­ko­holen spe­lar en stor roll.
En ef­fekt av Folk­häl­so­myn­dig­hetens pas­si­vi­tet är att Sve­ri­ge saknar råd om gränser för al­ko­hol­kon­sum­tionen med hän­syn till sjuk­doms­risker, trots att de senaste forsk­nings­rönen vi­sar att även mått­lig kon­sum­tion ökar risken för vissa sjuk­domar, bland an­nat can­cer.
Att fler ser­verings­stäl­len för al­ko­hol lik­som läng­re öp­pet­tider ökar risken för vålds­brott är väl be­lagt men kun­skapen är inte sär­skilt spridd.
Var­för är fak­ta om al­ko­holens risker tabu?