Rätt av Löfven söka sam­syn med Macron

Stats­mi­nis­ter Ste­fan Löfven be­sökte Frank­ri­ke och pre­si­dent Emmanuel Macron i mån­dags. Även en träff med nye pre­mi­är­mi­nis­tern Eduoard Philippe stod på pro­grammet. Det var ett vik­tigt be­sök, fram­för allt med tan­ke på brexit.
Sve­ri­ge har varit Stor­bri­tan­ni­ens nä­rmaste al­lierade i EU i både om­röst­ningar och för­hand­lingar. Det in­ne­bär att Sve­ri­ge ef­ter brexit måste hitta nya sam­ar­bets­part­ners, även om flera stu­dier har visat att Sve­ri­ge är ett land som an­dra länder gär­na sam­verkar med.
Svenska in­sti­tutet för eu­ro­pa­po­li­tiska stu­dier, Sieps, har på re­ger­ingens upp­drag ana­ly­serat kon­se­kvenserna för både EU och Sve­ri­ge av brexit. En av slut­satserna är just att Sve­ri­ge nu måste odla kon­takterna med mån­ga EU-länder för att kom­pen­sera Stor­bri­tan­ni­ens ut­trä­de.
San­no­likt kommer de två kvar­va­ran­de stor­a länderna i EU, Tysk­land och Frank­ri­ke, att få en än mer do­mi­nerande stäl­lning. Med Tysk­land har Sve­ri­ge se­dan ti­digare en god re­la­tion och sam­syn i mån­ga grund­läggande frå­gor. Med Frank­ri­ke har det varit mer si och så. Där­för är ökade kon­takter med Frank­ri­ke vik­tiga när nu en mit­ten­ori­en­terad pre­si­dent till­trätt.
Men det räc­ker na­tur­ligt­vis inte för att Sve­ri­ges in­tres­sen ska bli väl till­go­do­sedda i EU-sam­ar­be­tet. Lika vik­tigt är att öka an­talet svenskar i EU-ad­mi­nist­ra­tionen, så­väl i kom­mis­sionen som i an­dra or­gan.
Här har Sve­ri­ge hit­tills haft både för låga am­bi­tioner och brister i ar­bets­formerna. In­gen ord­nad ut­bildning för tjänst­göring inom EU har ordnats, har Stats­kon­to­ret ti­digare pekat på. Svenska myn­dig­heter är ock­så då­liga på att vär­dera tjänst­göring inom EU vid hem­komsten, trots att det ger både kon­takter och kom­pe­tens som skul­le kun­na vara myc­ket vär­de­full i Sve­ri­ge.
Båda des­sa frå­gor borde EU-mi­nis­ter Ann Linde ta tag i. EU-sam­ar­be­tet bygger i hög grad på per­son­liga re­la­tioner. Då är både svenskar på nyc­kel­poster i EU och Ste­fan Löfvens kon­takter med pre­si­dent Macron av myc­ket stor be­ty­del­se.

×