Jordens re­surser är slut – att låna är inte håll­bart

Nu är jordens re­surser slut för i år. En­ligt or­ga­ni­sa­tionen Glo­bal Foot­print Net­work hade jordens be­folkning re­kord­ti­digt, re­dan i går den 2 au­gus­ti, för­brukat så myc­ket re­surser som åter­skapas på ett år. Resten av året le­ver vi allt­så på lån från fram­tiden.
Ända se­dan 1970-ta­let har de för­ny­bara re­surserna tagit slut före årets slut.
Or­saken är främst över­kon­sum­tionen i vår del av världen. Men så­väl be­folk­nings­till­växten som att mån­ga fat­tiga länder höjt sin stan­dard har na­tur­ligt­vis ock­så sin in­ver­kan. Ex­em­pel­vis har Ki­nas be­folkning ökat sin kon­sum­tion, och det gäller stör­re del­en av den dryga mil­jarden ki­neser som där­för inte be­höver kämpa för sin över­lev­nad utan kan fun­dera på att köpa bil.
Det är dock väst­världens ”fot­av­tryck” på jorden som är hårdast. Svensk nivå på re­surs­an­vänd­ningen för alla världs­med­bor­ga­re skul­le krä­va tre jord­klot.
Det be­hövs allt­så en dras­tisk för­ändring i hur vi or­ga­ni­serar pro­duk­tionen och vad vi kon­su­merar.
Även om tryc­ket på re­surserna ökar finns det po­si­tiva tec­ken. Kol­di­ox­id­ut­släppen ökade inte un­der för­ra året, vil­ket del­vis be­ror på att med­ve­ten­heten om kli­mat­på­ver­kan har gjort att i stort sett hela världen har börjat ställa om.
Både mark­nadens krav och po­li­tiska be­slut har med­verkat till den här för­ändringen. Det måste ske ock­så för vat­ten­an­vändningen och för jord­brukets ut­veckling. Håll­bar­het måste bli norm.
Yng­ve Su­nes­son

Dagens fråga

Ska du gå i ett luciatåg?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar