En polismans hem besköts med ett 20-tal skott. Foto: TT

Kraft­tag be­hövs nu

En po­lis­mans hem ut­sattes natten till lör­dagen för be­skjutning. Ett stort an­tal skott sköts med ett grov­ka­lib­rigt va­pen ge­nom dörren till det hus där hela fa­miljen låg och sov. Stor för­ö­del­se vållades i huset, och va­pnet var så kraft­fullt att en del skott gick ge­nom huset, ut på an­dra si­dan.
Det är na­tur­ligt­vis helt oac­cep­ta­belt att en­skilda po­lisers hem och fa­miljer an­grips. När den or­ga­ni­serade brotts­lig­heten går så långt måste sam­häl­let slå till­ba­ka sy­ste­ma­tiskt och hårt.
Ti­digare har po­lis­sta­tioner an­gripits i ett fler­tal fall. En kraf­tig bomb vid Hel­sing­borgs po­lis­hus här­om­vec­kan upp­märk­sammades myc­ket, men senast i går natt drabbades en po­lis­sta­tion i Växjö av en bomb vid en­trén och en po­lis­sta­tion i Kin­na av att en sten kastades mot yt­ter­dörren så glaset i dörren krossades. Po­lisen är inte fredad för brotts­liga an­grepp.
Det här är ett tec­ken både på att po­lisens växande in­ef­fek­ti­vi­tet gör att resp­ekten för po­lisen har ur­holkats och på att den or­ga­ni­serade brotts­lig­heten har växt i styr­ka och om­fattning. Ska sam­häl­let åter­ta kon­trollen måste po­lisen bli ef­fek­tivare. All­ra först måste dåden rik­tade mot po­lisen kla­ras upp och de an­sva­riga åtalas.
Det finns nå­gra goda ex­em­pel på att po­lisen lyc­kats kom­ma åt den or­ga­ni­serade brotts­lig­heten. Det bästa ex­em­plet är Sö­der­täl­je, där po­lisen ef­ter ett lång­va­rigt, sy­ste­ma­tiskt ut­red­nings­ar­be­te, där sam­ar­be­te med an­dra myn­dig­heter som Skat­te­myn­dig­heten och För­säk­rings­kas­san varit be­ty­del­se­fullt, lyc­kades samla be­vis mot en maf­fia­lik­nan­de brotts­or­ga­ni­sa­tion som sty­rde en stor del av brotts­lig­heten i Sö­der­täl­je. De lag­fö­rdes och både le­da­rna och mån­ga an­dra sit­ter nu i fäng­el­se. Det ledde till att fler vå­gade både an­mäla brott och vittna.
Sö­der­täl­je­fal­let kan vara mo­dell för att polisarbetet även på an­dra platser. Nu måste kraft­tag tas för att stoppa den or­ga­ni­serade brotts­lig­heten. Po­lisen måste bli ef­fek­tivare än brotts­lingarna.

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Har du sex mer än en gång i veckan?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar