Rys­ka stats­kuppen 2017 ledde till mil­joner döda

I dag är det hund­ra år se­dan det som kal­las ok­to­ber­re­vo­lu­tio­nen i Mos­kva. Med vår al­ma­nac­ka blir det den 7 no­vem­ber istäl­let som Le­nin tog makten i S:t Pe­ters­burg, där hu­vud­staden då låg.
Men re­vo­lu­tionen hade in­letts i mars (feb­ru­a­ri­re­vo­lu­tionen). Då störtades tsaren och en par­la­men­ta­rism började in­fö­ras.
Det Le­nin och bol­sje­vikerna ge­nom­fö­rde var en stats­kupp, där den be­gyn­nande de­mo­kra­ti­sering av det rys­ka sam­häl­let stoppades för en kom­mu­nis­tisk dik­ta­tur.
Le­nin fick hjälp från Tysk­land både med att ta sig till Ryss­land ef­ter att re­vo­lu­tionen in­letts och fi­nan­si­ellt för att kun­na ta makten.
Det var inte bara tsar­fa­miljen som mördades utan tio­tu­sen­tals an­dra po­li­tiska mot­stån­da­re fängslades och mördades re­dan de förs­ta må­naderna och åren.
Un­der de kom­man­de de­cen­ni­erna orsakade Le­nin och Sta­lin mil­joner ryssars död och kan­ske än fler män­ni­skor från an­dra folk inom det sov­jet­ryska im­pe­ri­et.
Det var inte bara rena av­rätt­ningar som dödade mil­jonerna. Det var tvångs­för­flyttning av hela folk som an­sågs som mot­stån­da­re till den rys­ka cen­tral­makten. Det var svält orsakad av att jord­bru­ka­rna, ku­lakerna, mördades och där­ef­ter mat­pro­duk­tionen bröt sam­man. Det var de­por­ta­tioner av olik­tän­kan­de till fång­lä­ger i Si­bi­ri­en där mån­ga svalt el­ler frös ihjäl.
I dag firas inte den kom­mu­nis­tiska stats­kuppen av den rys­ka le­dningen, men den för­döms inte hel­ler som vore det rim­liga.
Yng­ve Su­nes­son

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Har du sex mer än en gång i veckan?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar