Är köpa hyres­kon­trakt lika fel som kopp­le­ri?

Bo­stads­bristen har oli­ka kon­se­kvenser. En är att män­ni­skor är hem­lösa i me­ningen att de inte har nå­gon egen bo­stad utan bor pro­vi­so­riskt. Det gäller bland an­nat mer än 1 000 barn i Mal­mö.
En an­nan kon­se­kvens är att män­ni­skor är be­redda att be­ta­la ex­tra för att få nå­gon­stans att bo. Att köpa ett hyres­kon­trakt svart har varit van­ligt i Stock­holm un­der de­cen­ni­er och i an­dra stör­re städer i mån­ga år.
Där­för är det kan­ske inte så kons­tigt att både fas­tig­hets­ä­ga­re och hy­res­gäst­fö­re­ningen vill för­söka hitta sätt att kom­ma åt dem som gör så. Nu har de fått en stat­lig ut­redning att läg­ga fram för­slag till stats­rådet He­lé­ne Fritzon om bland an­nat hårda straff både för att sälja och för att köpa ett hyres­kon­trakt.
För­slagen att den som köpt och sålt lä­gen­heter ska bli av med kon­traktet är rim­ligt. Den som för­söker tjäna pengar på an­dras be­hov för­tjänar inte att få be­hålla kon­traktet. Om även den som kö­pt kon­traktet ris­kerar att för­lora lä­gen­heten stävjas kan­ske sy­stemet.
Men att den som är bo­stads­lös ska kun­na straffas för sin ut­satt­het är orim­ligt. För­slaget är två års fäng­el­se som straff för att köpa ett hyres­kon­trakt. Det är vad grovt sex­u­ellt över­grepp på barn kan ge. För­slaget om fyra år för grovt brott mot­svarar grovt kopp­le­ri.
Fyra år är ett nor­malt straff för grov våld­täkt, barn­våld­täkt el­ler grovt nar­ko­ti­ka­brott. Det är orim­ligt att köp av en lä­gen­het ska kun­na ge så­dana straff – el­ler ens kri­mi­na­li­seras.
Yng­ve Su­nes­son

×