Luft­för­o­re­ningarna tvingar fram åt­gärder

Alla grund­sko­lor i In­di­ens hu­vud­stad New Del­hi stängdes i går och hålls stängda till på sön­dag på grund av de häl­so­far­liga luft­för­o­re­ningarna.
Det är inte förs­ta gången som sko­lorna stängs av den­na or­sak. För ett år se­dan stängdes sko­lorna i tre dagar på grund av den gif­tiga luften.
Tät grå smog täcker staden och mån­ga som går ut täcker mun och näsa med en sjal el­ler an­sikts­mask. Folk varnas för att gå ut efter­som gift­halterna i luften är 30 gånger hög­re än den nivå som världs­häl­so­or­ga­ni­sa­tionen (WHO) an­gett som ofar­lig.
New Del­hi an­s­es som världens mest för­o­renade hu­vud­stad. Bara Pe­king kan kon­kur­rera. Ut­ländska fö­re­tag i Kina varnar eu­ro­pe­iska med­ar­be­ta­re för att ta med fa­miljen på grund av mil­jö­pro­blemen.
Att de här två mest folk­rika länderna har så stora mil­jö­pro­blem att luften är far­lig att an­das är skräm­man­de – och hopp­in­gi­van­de. När sko­lor stängs och män­ni­skor varnas för att gå ut är det ett klart be­sked till med­bor­ga­rna att de sty­rande inte har kon­troll på si­tua­tionen.
Det gör att insikten om mil­jöns be­ty­del­se har ökat bland makt­ha­va­rna i båda länderna. De har bromsat el­ler stoppat kolkraftsutbyggnaden och satsar istäl­let på sol och vind. Även an­dra ra­di­kala mil­jö­lös­ningar växer snabbt fram.
Så det finns för­ut­sätt­ningar för att de ska bli bätt­re.

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Ska du på festival i sommar?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar