Klart för beslut om smart mat

MÅL Före jul ska den skånska livsmedelsstrategin upp till beslut igen. Förra årets version drogs in och nu ligger ett nytt förslag färdigt att klubbas.

– Vi reagerade kraftigt på det gamla förslaget och hade starka synpunkter på att strategin utgick från problem snarare än möjligheter, säger Birte Sandberg (C), som sitter med i den politiska styrgruppen för ”Smart mat – Skånes livsmedelsstrategi 2030”.
Hon säger att det förra förslaget inte hade med något med om företag, livsmedelsindustri eller export. Centerpartiet ansåg att S och MP inte tagit uppgiften på allvar och att strategin hade för negativ syn på jordbruket.
– I den nya versionen har vi fått in en del av våra synpunkter, säger Birte Sandberg, till exempel vikten av bredband, innovation, entreprenörskap och produktion i små och medelstora företag.
Hon anser att det förra förslaget inte heller tagit hänsyn till det som kommit fram i de ambitiösa dialogmöten som föregick rapportskrivandet.
– Vi har också yrkat på att få med den starka dryckestraditionen i Skåne och att mer fokus läggs på Skåne och inte på global livsmedelstillverkning.
Livsmedelsstrategin var uppe i den regionala utvecklingsnämnden den 4 december och den 7 december i regionstyrelsen. Förhoppningsvis kan den börja sättas i verket nästa år.
– Jag tycker det är sorgligt att vi inte haft någon strategi innan, säger Birte Sandberg.
– Nu har vi fått en nationell livsme-delsstrategi och snart en regional. Jag tror att de båda kan stimulera varand-ra.
Fokus i det nuvarande förslaget ligger på smart mat. I det begreppet menas ett utmaningsdrivet livsmedelsssytem med människan, miljön och samhället i centrum. Målet är att strategin ska visa vägen för hur alla i Skåne kan agera tillsammans och driva det öppna och livskraftiga Skåne.
Fyra ställningstaganden visar vägen till visionen. I Skåne ska maten värderas högt, ska kunskapen om mat främjas och ska det vara lätt att känna stolthet över maten. Skåne ska leda vägen till ett hållbart livsmedelsstystem.
Den politiska styrgruppen på sex personer har letts av Dolores Öhman, (MP) ordförande. Dessutom har en arbetsgrupp på 17 personer arbetat med att få fram strategin.
20 strategiska insatser presenteras i strategin. Avsikten är att utforma handlingsplaner, som stödjer genomförandet, samt indikatorer för uppföljning. Strategin ska gälla fram till år 2030.