En brand­bomb kastades mot sy­na­go­gan i Göteborg. Foto: TT

Fel an­gripa ju­darna

I Malmö i fre­dags kväll hö­rdes rop om att ”skjuta ju­darna” i en dem­on­stra­tion mot pres­i­dent Trumps be­slut att er­känna Jerusalem som Is­ra­els hu­vud­stad. I lör­dags kastades en brand­bomb mot sy­na­go­gan i Göteborg.
Båda de här an­ti­se­mi­tiska an­greppen har själv­fal­let för­dömts av po­li­ti­ker och de­bat­törer från alla po­li­tiska håll. I Göteborg har tre miss­tänkta gripits för dådet, vil­ket po­lisen ska ha be­röm för, men mo­tivet är okänt.
Själv­fal­let har pa­le­stins­ka flyk­tingar i Sverige både rätt och le­gi­tima mo­tiv för att kri­ti­sera och de­mon­strera mot Trumps be­slut, som tagits i strid med FN:s be­slut, och mot Ne­tan­ya­hus oc­ku­pa­tions- och bo­sätt­nings­po­li­tik som strider mot in­ter­na­tio­nell rätt. Men det är oac­cep­ta­belt att le­gi­tima pro­tester över­går i an­grepp på ju­dar i Sverige el­ler ju­dar i all­män­het.
Sam­ti­digt finns tra­di­tio­nell svensk an­ti­se­mi­tism. Na­zismen verkar ha stärkts på senare tid, åt­min­sto­ne har den blivit mer ak­tiv.
Den pa­le­stinskt ba­serade an­ti­se­mi­tismen har i all­män­het inte den re­li­gi­ösa grund som den na­zis­tiska, som är ba­serad på den mång­hund­ra­åriga kristna an­ti­se­mi­tismen. För de pa­le­sti­ni­er och andra de­mon­stranter mot Israel som ut­trycker an­ti­se­mi­tiska åsikter el­ler be­går an­ti­se­mi­tiska hand­lingar är det den is­ra­e­lis­ka oc­ku­pa­tionen som är mo­tivet.
Det gör inte an­ti­se­mi­tismen mind­re all­var­lig för de drabbade ju­darna el­ler mer ur­säkt­lig, men kampen mot an­ti­se­mi­tismen måste föras på flera fronter. Den tra­di­tio­nella, na­zis­tiska an­ti­se­mi­tismen måste be­kämpas brett, me­dan ar­be­tet för att mot­verka den po­li­tiska an­ti­se­mi­tismen som har sin grund i Israel-Pa­le­sti­na­kon­flik­ten måste ske mål­in­rik­tat mot de grupper i Sverige som har sina rötter i Mel­lan­ös­tern.
Sam­ti­digt måste den po­li­si­ära prio­ri­teringen av att skydda ju­diska in­sti­tu­tioner och att ut­reda och klara upp an­ti­se­mi­tiska (och andra ra­sis­tiska) brott höjas. Ju­dar ska kun­na känna sig trygga över­allt i Sverige, som alla andra.

×