Stoppa för­sla­get som hotar tryck­fri­heten

Svenska me­di­er som rap­por­terar på ett sätt som kan skada Sve­ri­ges re­la­tioner med främ­man­de makt ska kun­na dömas för utlandspioneri. Det är in­ne­börden i ett för­slag från en stat­lig ut­re­da­re­.
Ut­re­da­rens för­slag kräver en änd­ring av Tryck­fri­hets­för­ord­ningen och Ytt­ran­de­fri­hets­grund­lagen.
Att ett för­slag om änd­ring av grund­lag läggs fram utan för­ank­ring i en par­la­men­ta­risk grupp är unikt. Ef­fekterna av de här för­sla­gen skulle bli långt­gå­en­de.
Nå­gon till­freds­stäl­lan­de för­klar­ing till var­för det dras­tiska för­sla­get läggs fram ger inte ut­re­da­ren. Han har inte någ­ra kon­kreta ex­em­pel på nå­gon pub­li­cer­ing som lett till att pro­blem upp­stått.
En så­dan lag skulle göra det i stort sett omöj­ligt för svenska me­di­er att rap­por­tera om svenska mi­li­tära in­satser utom­lands, vare sig i FN-regi el­ler till ex­em­pel in­satsen i Af­ghan­i­stan. All så­dan rap­por­te­ring skulle kun­na tolkas som att det kan skada Sve­ri­ges re­la­tioner med till ex­em­pel FN el­ler det land Sverige verkar i.
Det skulle ock­så leda till att upp­gifter om miss­för­hål­lan­den inte skulle lämnas till svenska jour­na­lister, efter­som även med­de­lar­fri­heten en­ligt för­sla­get skulle in­skrän­kas.
Där­med skulle den re­dan svåra upp­giften att in­for­mera svenskar folket om svenska in­ter­na­tio­nella in­satser bli näs­tan omöj­lig, till men för den fria de­batten och in­for­ma­tionen.
Lag­för­slaget måste där­för stoppas.
Yng­ve Sunesson

×