Jäm­ställd­hets­mi­nis­ter Åsa Regnér (S) i de­batten. Foto: TT

#metoo kräver åt­gärder

Vitt­nes­målen un­der be­teck­ningen #metoo kom i går in i riks­dagens ple­ni­sal. I en sär­skild de­batt dis­ku­terade par­tiernas jäm­ställd­hets­po­li­ti­ker vad de kan göra po­li­tiskt för att för­ändra kvin­nors sit­u­a­tion och mäns at­ti­tyder.
Ty­piskt för den här de­batten var att bara kvin­nor del­tog. Bara en­sta­ka (tre en­ligt DN) män syntes till i kam­ma­ren som lyss­na­re. Just nu kan­ske det är na­tur­ligt, när fo­kus ligger på kvin­nors be­rät­tel­ser, men ska en för­änd­ring komma till stånd och bli var­ak­tig måste ock­så männen en­ga­gera sig.
Cen­ter­par­ti­ets An­ni­ka Qarls­son hade med sig för­slag om att för­dubbla an­slagen till Na­tio­nellt cent­rum för kvin­no­frid och till landets tjej- och kvin­no­jourer. Det handlar inte om så stora pengar men skulle kun­na be­tyda myc­ket för att hjälpa kvin­nor som ut­satts för sex­u­ella över­grepp och våld.
Vänsterpartiet hade be­gä­rt att den sär­skilda de­batten skulle ordnas och hade en rad för­slag, bland an­nat om ar­bets­rätts­liga för­änd­ringar med sig. Men att koppla all­män­po­li­tiska krav till #metoo-de­batten vore fel.
Jäm­ställd­hets­mi­nis­ter Åsa Regnér på­minde om löf­tet att läg­ga fram en ny sex­u­al­brotts­lag­stift­ning, där bland an­nat sam­tyc­kes­krav ska ingå. Det är rim­ligt att det tyd­lig­görs i lagen, även om det i prin­cip re­dan gäller. Det är brotts­lig att mot nå­gons vilja (utan sam­tyc­ke) ut­sätta nå­gon för sex­u­ella hand­lingar. Pro­blemet med be­vis­ningen lär bli det­sam­ma med en ny lag. Där­för är att för­bättra po­lisens ar­be­te vid sex­brott cen­tralt.
Det är na­tur­ligt­vis bra att par­tierna, från väns­ter till hö­ger, för­söker hitta åt­gärder som kan stärka kvin­nors sit­u­a­tion och göra det svårare att komma un­dan med sex­u­ella tra­kas­se­rier och över­grepp. Det gäller inte minst för att värna om de mest ut­satta, som pro­sti­tu­e­rade.
Men ska #metoo få lång­sik­tig ef­fekt krävs en at­ti­tyd­för­änd­ring, inte minst bland männen. Där­för är det be­klag­ligt att så få män hit­tills visat sitt en­ga­ge­mang.

×