SD vill ha en rev­o­lu­tion

Vid första an­blicken kan det fö­re­falla lo­giskt att Sverigedemokraterna vill minska kost­naderna för in­vand­ring och in­teg­ra­ti­on med cir­ka 30 mil­jarder kro­nor un­der 2018. In­gen vill be­ta­la för nå­got man ogillar, och SD ogillar som be­kant in­vand­ring. Sam­ti­digt visar, me­nar jag, bristen på re­a­lism i SD:s för­slag att par­tiet har ett för­håll­nings­sätt till po­li­tik som när­mast liknar kom­mu­nisternas.
Sverigedemokraterna missar säl­lan chansen peka på bristerna i dagens mi­gra­tions- och in­teg­ra­tions­po­li­tik. Vi tar emot för många och vi i Sverige är inte sär­skilt bra på att få de ny­an­lända del­ak­tiga i Sverige.
Även om jag tyc­ker att SD be­skriver mot­ta­gan­det med över­dri­vet mörka färger, kan in­gen för­neka att det finns pro­blem. Det tar lång för många att lära sig prata och skriva svenska och eta­blera sig på svensk ar­bets­mark­nad. Allt­så måste vi för­bättra mot­ta­gan­det.

Om det­ta är alla ense, in­klu­si­ve Sverigedemokraterna. SD:s lös­ning är emel­ler­tid milt ut­tryckt ra­di­kal. Även om SD skulle lyckas stänga gränsen och på­skynda av­vis­ningarna skulle följden bli dra­ma­tisk för många som re­dan har fått be­skedet att de får stanna.
SD vill dra ner på mo­ders­måls­un­der­vis­ning, vil­ket vi vet för­svårar möj­lig­heterna att lära sig ett nytt språk. Vidare vill par­tiet dra ner på öv­rig un­der­vis­ning för ny­an­lända och kraf­tigt dra ner på stödet till kom­munerna.
Det be­tyder att kom­munerna måste stå för en större del av kost­naderna för ny­an­ländas för­sörj­ning un­der den första tiden i Sverige. Med för­sämrade möj­lig­heter att lära sig svenska och få an­nan ut­bild­ning i Sverige lär det ta ännu läng­re tid för ny­an­lända att bli själv­för­sör­jan­de.

Över hu­vud taget vill SD dra ner kraf­tigt på stats­bi­dragen till kom­munerna, och om kom­munerna sam­ti­digt måste ta ett större an­svar för in­teg­ra­tionen, blir följden ound­vik­li­gen att pengar måste tas från vården och sko­lan.
Håller inte SD med om att det är omöj­ligt att dra ner på 30 mil­jarder kro­nor utan att det drabbar kva­li­teten? Delar inte SD upp­fatt­ningen att om staten minskar stats­bi­draget för ny­an­ländas för­sörj­ning och ut­bild­ning så måste kom­munerna skjuta till mer pengar? Och i så fall, för­står inte par­tiet att det ound­vik­li­gen drabbar öv­rig ser­vi­ce i kom­munerna?
Det gör för­stås par­tiets fö­re­trä­da­re. Men par­tiet vill inte för­bättra in­teg­ra­tionen, utan snarare syn­lig­göra pro­blemen. En­ligt SD går det inte att skapa ett fun­gerande sam­häl­le med rör­lig­het över gränserna, och där­för är alla an­sträng­ningar me­nings­lösa. Män­ni­skor måste få upp­leva hur smärt­sam in­vand­ringen egent­li­gen är för sam­häl­let.

Här finns me­nar jag det finns en lik­het med kom­mu­nisternas lo­gik. De­ras för­håll­nings­sätt till ka­pi­ta­lismen är det­sam­ma som SD-s till in­vand­ring; det går inte att lappa och laga för att för­bättra sy­stemet, det krävs en akut kris för att alla ska för­stå be­hovet av en to­tal om­välv­ning av sam­häl­let. Först när män­ni­skor ser ka­pi­ta­lismens/in­vand­ringens för­därv­lig­het blir det möj­ligt skapa ett bättre sam­häl­le.
Jag är prag­ma­ti­ker och tror på po­li­tiskt var­dags­gnet. Där­för är jag djupt skep­tisk till alla som me­nar att vägen till lyc­ko­ri­ket går via ra­di­kala om­välv­ningar.

×