…och hästen du red in på.

Säl­lan sänds ett ame­ri­kanskt lo­kal­val live i ja­pansk TV. Den märk­lige Roy Moore, re­pu­bli­kanernas senatorskandidat i Ala­ba­ma, har fa­sci­nerat världen. En­ligt lo­kal po­lis blev han port­för­bjuden från ett köp­cent­rum för osunt intresse för un­der­åriga flickor på åt­tio­talet. An­kla­gel­ser om över­grepp på en fjor­ton­år­ing och en sex­ton­år­ing följde.
Det an­togs att Moore, im­po­pu­lär även i kon­ser­va­tiva Ala­ba­ma, kun­de vinna oav­sett: här röstar man rött (re­pu­bli­kanerna) och kris­tet, oav­sett vem kan­di­daten är. Det är be­grip­ligt: Donald Trumps över­grepp på kvin­nor var trots allt in­get hin­der för se­ger i USA:s val­sy­stem, där du inte vinner med flest an­tal röster utan flest del­stater.
Om­världens in­tres­se handlar inte bara om att Moore är kon­tro­ver­si­ell, utan att re­pu­bli­kanernas in­fly­tan­de minskar när de nu bara har 51 se­na­torer av 100. De­mo­kraterna hoppas ta till­ba­ka se­naten i näs­ta val.
Vin­na­ren Doug Jones har som åkla­ga­re bland an­nat gjort sig känd för att åtala ku klux klan­med­lemmar, vil­ket kan ha bi­dragit till ett väl­jar­stöd på hela 97 pro­cent bland de af­ro­ame­ri­kanska kvin­nor som tros ha av­gjort det jämna valet till Jones för­del.
Hur illa om­tyckt Moore är kan man se på fram­si­dan till en av USA:s största dags­tid­ningar, Daily News, som valde den minst sagt sub­jek­tiva ru­briken ”Fan ta dig och hästen du red in på”, ef­ter Moores till­tag att rida till val­stu­gan på en syn­bart vett­skrämd häst.
Martina Jarminder

×