Plan för centrum i Lönsboda fördröjs

Lönsboda Behovet av centrumnära bostäder i kommunen bedöms vara stort.
Men detaljplanen för Stortorget i Lönsboda har hamnat på vänt, sedan politikerna inte kunnat fatta beslut.

Med anledning av Osby kommuns behov av nya bostäder i centrumnära lägen i kommunens tätorter, utreds möjligheterna att bygga bostäder och verksamheter på del av Lönsboda 44:1, Stortorget.
Detaljplanen ska möjliggöra bostäder men även lokaler för handel, kontor- och centrumverksamheter
Så kan intentionerna bakom detaljplanen förklaras.
Under måndagskvällen skulle kommunfullmäktige fatta beslut om att anta planen men det slutade med att ärendet återremitterades.
Bakgrunden är att TT-nämnden (tillsyns- och tillståndsnämnden) har haft många synpunkter på planen.
Här är några exempel ur en lista på totalt 13 synpunkter:
”Planen är för ytlig, ingen detaljreglering görs, allt för stort tolkningsutrymme lämnas till exploatör.”
”Ingen exploateringsgrad anges i planhandlingarna.”
”Skuggningseffekterna för omgivande bebyggelse är inte redovisade i planförslaget.”

Marika Bjerstedt Hansen (S) förklarar att hon inte kände sig bekväm med att fatta beslut när detaljplanen lämnade frågetecken efter sig och på grund av det hon upplever som motsättningar mellan tjänstemännen på samhällsbyggnads och TT-nämnden.
– Kommunen är för liten för den typen av motsättningar som jag läser in i TT-nämndens retorik.
Nu blir det upp till tjänstemännen att enas i sina uppfattningar om vad som ska ingå i detaljplanen.
– Vi kan inte riskera att besluta om något som kan stå i strid mot lagen, säger Marika Bjerstedt Hansen (S).

Det fanns en stor enighet bland politikerna om att återremittera ärendet.
Sverigedemokraterna har vänt sig mot den bygghöjd som detaljplanen medger.
– Vi tycker att det är en bra idé att bygga på den gamla marknadsplatsen och vi uppfattar att flertalet i Lönsboda också är positiva, men vi tycker att höjden måste begränsas, säger Carl Bejvel (SD), gruppledare.
Det handlar om att partiet anser att höjden måste harmoniera med befintlig boendekultur, det vill säga hus med två våningar snarare än tre (högsta höjd åtta meter istället för tio meter).
– Vi tror att det kommer att smälta in och passa in mycket bättre i omgivningarna.
Carl Bejvel (SD) spår att kommunfullmäktige får ta ställning till en eventuellt reviderad detaljplan, där avvägningar görs mot TT-nämndens synpunkter, någon gång i vår.

Senaste nytt omOsby
×