Monsanto började med PCB och dioxin och har sedan strategiskt utvecklat kemiska bekämpningsmedel i jordbruket. FOTO: AP PHOTO/TT

Hårt omdöme från internationell tribunal

UTLÅTANDE Den internationella rättegången i Haag kritiserar Monsanto vad gäller miljö, självförsörjning, hälsa och fri information.

Monsanto påverkar rätten till hälsosam miljö negativt, försvårar ländernas självförsörjningsgrad, har en negativ inverkan på människors hälsa, och har en negativ inverkan på rätten till frihet i vetenskapligt arbete, rätten till yttrandefrihet och till information.
Det fastslår den rådgivande slutpläderingen i den internationella Monsanto-rättegången. Domarna har svarat på sex frågeställningar utifrån vittnesmål. De har gjort en juridisk analys med utgångspunkt av existerande internationell rätt.
Det var den 14–16 oktober 2016 som en civil rättegång mot Monsanto genomfördes i Haag en så kallad ”Opinion tribunal”. Meningen var att göra rättegången så lik den Internationella domstolen i Haag som möjligt och följa FN:s regler om mänskliga rättigheter, som antogs i FN 2011.
En internationell kommitté med många kända, tunga namn arrangerade den internationella tribunalen som genomfördes av fem välrenommerade domare, 29 vittnesmål från 16 länder i hela världen och fyra experter. Slutpläderingen ägde rum den 18 april 2017. Françoise Tulkens från Belgien var Tribunalens ordförande. Hon har tidigare arbetat som domare i Europadomstolen.
Målet med Tribunalen var att få ett rådgivande juridiskt utlåtande på de hälso- och miljöskador som åsamkats av multijätten Monsanto genom åren. Monsanto har tagits som exempel och målsättningen är att genom det företaget sätta hela det agro-industriella systemet i rampljuset.
En annan målsättning var att debattera om man kan införa begreppet ekocidbrott – brott mot planeten – i internationell brottsmålsrätt.
Marie-Monique Robin, som ägnat mycket tid till filmer och böcker om Monsanto, var Tribunalens gudmor. Andra namn bland arrangörerna är Corinne Lepage, tidigare fransk miljöminister, Gilles-Éric Séralini, professor i mikrobiologi och forskare på universitetet i Caen, Frankrike, Vandana Shiva, som av Time Magazine blivit korad till miljöhjältinna, och av Forbes Magazine till en av de sju mest inflytelserika kvinnorna 2010.
Efter vittnesmål om genmodifierade grödor, tvång att betala royalties till Monsanto, och kanske till och med överge sina egna grödor, sammanfattar Tribunalen att Monsanto överträtt rättigheten till mat åt alla i form av en aggressiv marknadsföring. Tribunalen kritiserar också den dominerande agro-industriella modellen hårt och anser att Monsantos produkter orsakar skada på jorden. Tribunalen anser också att Monsanto medverkar till att försvåra ländernas självförsörjningsgrad.
Efter att ha hört vittnesmål om allvarliga sjukdomar efter att ha blivit exponerade för produkter från Monsanto redovisar Tribunalen tre farliga substanser som saluförts av Monsanto.
För det första PCB, som såldes av Monsanto mellan 1935 och 1979. PCB förbjöds 2001 av Stockholm convention on persistent organic polluants. Den cancerogena produkten orsakar också problem med fertilitet, barns utveckling och stör immunsystemet.
För det andra, glyfosat, som finns i Round up. Glyfosat anses ”förmodligen vara cancerframkallande” av WHO, World Health Organisation, Kemikaliemyndigheten inom EU–ECHA–anser däremot att glyfosat inte är cancerframkallande. Att Monsanto själva manipulerat vetenskapen, enligt en rättegång i San Francisco, Kalifornien, gör trovärdigheten till de vetenskapliga utlåtandena ihåliga.
För det tredje, GMO-grödor, som väcker ett stort antal frågor. Tribunalen menar att det råder brist på vetenskaplig konsensus om hur GMO påverkar mänsklig hälsa.
Med anledning av vittnesmål där visselblåsare och andra vittnar om de svårigheter de haft blir Tribunalens slutsats att Monsantos agerande negativt påverkar rätten till oumbärlig frihet till vetenskapligt arbete. Att stoppa studier eller tillrättalägga uppgifter eller tysta vetenskapsmän utgör ett uppförande som överträder rättigheterna till oumbärlig frihet för vetenskapligt arbete och rätten till yttrandefrihet. Detta inverkar negativt på rätten till information.
Monsanto var inbjuden till tribunalen men tackade nej.
Den som vill se hela rättegången och läsa mer kan gå in på www.monsanto-tribunal.org