Fängslade jour­na­lister är en brist på de­mo­kra­ti

I år är 262 jour­na­lister fängslade en­ligt den in­ter­na­tio­nella jour­nal­ist­or­ga­ni­sa­tionen CPJ. Det är det högsta an­talet som noterats av or­ga­ni­sa­tionen. Det är ett dys­tert re­kord.
Mer än hälften av des­sa sitter fängslade i nå­got av tre länder – Tur­ki­et där hela 73 jour­na­lister fängslats på oklara grunder, Kina med 41 jour­na­lister i fäng­el­se och Egyp­ten med 20 fängslade jour­na­lister. På fjär­de plats på den­na lista kommer Eri­trea med 15 fängslade, Där sitter den svensk-eri­tre­anske jour­na­listen Da­wit Isaak i fäng­el­se se­dan 2001.
I ett de­mo­kra­tisk sam­häl­le ska in­gen jour­nal­ist sättas i fäng­el­se för vad hen har skrivit el­ler rap­por­terat. Där­för är det ökande an­talet jour­na­lister i fäng­el­se ett mått på att de­mo­kra­tin hotas på allt fler håll i världen.
Den eu­ro­pe­is­ka sam­ar­bets­or­ga­ni­sa­tionen OSSE upp­märk­sammar ock­så press­fri­heten.
Den franske ti­digare ut­ri­kes­mi­nis­tern Har­lem Desír som nu är OSSE:s mediefrihetsrepresentant be­sökte Sverige för­ra vec­kan.
Han kon­sta­terar ock­så att allt fler jour­na­lister sätts inom lås och bom, även i Europa. Sär­skilt pekade han på att kvinn­liga jour­na­lister allt of­tare ut­sätts för hot.
OSSE granskar hur länderna agerar och kan komma med både tyst kri­tik och in­for­mera och ut­bilda om press­fri­het.
Öp­pen kri­tik mot att jour­na­lister fängslas borde alla de­mo­kra­tisk länder komma med. För jour­na­lister i fäng­el­se är ett tec­ken på bristande ytt­ran­de­fri­het och av­sak­nad av de­mo­kra­ti.
Yng­ve Sunesson

×