Val­bud­geten kan ge skjuts för Löfven

Fi­nans­mi­nis­ter Magdalena Andersson (S) pre­sen­terade nya pro­gnoser för ekonomins ut­veck­ling i går. Ännu bättre ut­veck­ling näs­ta år, tror hon på. Det är för­stås sär­skilt vik­tigt, efter­som det är val­år. Då be­höver den sittande rege­ringen visa re­sul­tat, så väl­ja­rna blir mer po­si­tiva.
Även om fi­nans­mi­nis­tern som van­ligt är mer op­ti­mis­tisk än de flesta eko­no­miska in­sti­tut är ändå den eko­no­miska ut­veck­lingen stark, del­vis tack vare rege­ringens bud­get fylld med val­fläsk.
Stats­skulden sjunker, den eko­no­miska till­växten ökar, ar­bets­lös­heten fort­sätter ned­åt och bo­stads­byg­gan­det ligger på en fort­satt hög nivå, om än nå­got lägre än i år.
Så kan An­ders­sons bud­skap sam­man­fattas. Men att Löfvens mål om EU:s lägsta ar­bets­lös­het ligger långt bor­ta talas det tyst om. Istäl­let pekar Andersson på att svå­rig­heterna att fort­sätta få ned ar­bets­lös­heten be­ror på att så många ny­an­lända flyk­tingar kommer ut på ar­bets­mark­naden näs­ta år och året där­på. Där­för kommer den re­do­visade ar­bets­lös­heten inte att minska mer, trots att fler får jobb.
Att all­mänt sti­mu­lera ekonomin så myc­ket i den starka hög­kon­junk­turen men av­stå från riktade sats­ningar för att ge jobb åt dem som står längst bort från ar­bets­mark­naden är inte klok po­li­tik, om man siktar läng­re än till den 9 sep­tem­ber 2018, val­dagen.
Bo­stads­byg­gan­det skulle be­höva öka, men rege­ringens bi­drag till bo­stads­fö­re­tag som bygger lä­gen­heter har knappast haft nå­gon ef­fekt. En re­for­me­ring av bo­stads­po­li­tiken skulle be­hövas, men där kommer Magdalena Andersson inte att ta någ­ra ini­tia­tiv. För­ut­sätt­ningar finns knappast un­der ett val­år. Där­för är den för­lo­rade chansen när de på­gå­en­de block­över­skri­dan­de sam­talen bröt sam­man ett all­var­ligt miss­lyc­kan­de.
Kan­ske fun­gerar ändå stra­te­gin att med hjälp av en val­bud­get som är över­op­ti­mis­tisk om ut­veck­lingen och dela ut pengar till näs­tan alla klara hem en val­se­ger.

×