Nu måste Madrid lyssna på ka­ta­lanerna

Det blev se­pa­ra­tisterna som vann valet i Ka­ta­lo­ni­en. De tre par­tierna får 70 av de 135 man­daten. Men, pre­cis som i det senaste valet, har inte en ma­jo­ri­tet av väl­ja­rna röstat på se­pa­ra­tist­par­tierna. Det gör att le­gi­ti­mi­teten i själv­stän­dig­hets­kraven inte är större nu än ti­digare.
Att se­pa­ra­tisterna kun­de be­hålla och till och med öka sin ma­jo­ri­tet i re­gi­on­par­la­mentet, trots ett högt val­del­ta­gan­de – 82 pro­cent, kan nog till­skrivas de hårda me­toder, där po­lis­bru­ta­li­tet upp­rörde sär­skilt, som cen­tral­re­ger­ingen tog till för att för­svåra den olag­liga folk­om­röst­ningen. Men som följd av de ju­ri­diska turerna av­sa­de sig se­pa­ra­tist­le­da­rna planerna på en en­si­dig självständighetsförklaring. Nu är för­hopp­ningarna mer mo­desta, som större själv­sty­re och ökad egen makt över skatterna som tas in i Ka­ta­lo­ni­en.
Bland unio­nisterna tog li­be­rala Ciudadanos, som bildades i Ka­ta­lo­ni­en, hem se­gern och blev största par­ti i re­gi­on­par­la­mentet. Re­ger­ings­par­tiet Partido Popular gjorde ett ka­ta­strof­val och får bara tre man­dat. Det bör göra pre­mi­är­mi­nis­tern Rajoy ner­vös in­för näs­ta na­tio­nella val, som kan komma fortare än pla­nerat efter­som rege­ringen inte har nå­gon egen ma­jo­ri­tet.
Det borde ock­så göra rege­ringen mer be­nä­gen att kom­pro­missa med den ka­ta­lans­ka rege­ring som nu ska bildas. Även om själv­stän­dig­het inte står på lis­tan över fram­tids­möj­lig­heter bör större re­gio­nalt själv­sty­re vara möj­ligt. Det fanns en så­dan för­änd­ring fram­för­hand­lad för någ­ra år se­dan men den stoppades av för­fatt­nings­dom­stolen.
Val­re­sul­tatet visar att po­la­ri­se­ringen i Ka­ta­lo­ni­en be­står men ock­så att det finns en stark opi­ni­on i Ka­ta­lo­ni­en för ökat själv­sty­re, om än inte själv­stän­dig­het. Det måste cen­tral­re­ger­ingen, i sam­ver­kan med öv­riga re­gi­oner, ta på all­var.
Att slå ned po­li­tiska krav med po­lis och ge­nom dom­stols­agerande går inte i längden. När de ka­ta­lans­ka na­tio­na­listerna backade på sina krav före valet bör ock­så Rajoy öppna för sam­tal och för­hand­lingar.

×