Kam­rat un­der tre pro­cent

Två myc­ket olika par­tier ligger på tre res­pek­ti­ve två pro­cent i de senaste opi­ni­ons­un­der­sök­ningarna. Var­ken Krist­de­mo­kra­ter­na el­ler Fe­mi­nis­tiskt Initiativ skulle komma in i riks­dagen om det var val i dag. KD ligger bland an­nat un­der i ”poll of polls”, där man sam­man­ställt ett an­tal un­der­sök­ningar till ett snitt över en läng­re tids­pe­ri­od, vil­ket borde oroa.
För ett par­ti som likt KD har suttit i re­ger­ings­ställ­ning för inte allt för länge se­dan lär det vara ned­slå­en­de.
Fun­derar Ebba Busch Thor på att följa Anna Kin­berg Batra och avgå? För­mod­li­gen är det in­get al­ter­na­tiv un­der ett val­år, men att vara par­ti­le­da­ren som sän­kte KD är nog en tung tan­ke även för Busch Thor, som säl­lan verkar vara sär­skilt själv­kri­tisk.
En lika in­tres­sant fråga är var­för FI inte får mer väl­jar­stöd? För­ut­sätt­ningarna är ut­märkta. Rege­ringen kallar sig vis­ser­li­gen fe­mi­nis­tisk, men de­ras po­li­tik är inte sär­skilt ra­di­kal. Det finns ut­rym­me till väns­ter: Vänsterpartiet har inte gjort myc­ket vä­sen av sig 2017.
Om inte FI växer när metoo krattat ma­ne­gen och visat att struk­tu­rella för­änd­ringar be­hövs, så ligger pro­blemet hos FI själva: då är det nå­got i de­ras sätt att kom­mu­ni­cera med väl­ja­rna el­ler med po­li­ti­ken som inte stämmer.
Två vik­tiga frå­gor att ställa sig in­för val­året är om det verk­li­gen finns plats för ett so­ci­al­kon­ser­va­tivt par­ti i Sverige och var­för ett fe­mi­nis­tiskt par­ti inte har större fram­gångar när för­ut­sätt­ningarna ald­rig varit bättre?
Martina Jarminder

×