Förbättringar krävs på äldreboenden

Osby/Lönsboda I november genomförde Arbetsmiljöverket inspektioner på bland annat Lindhem och Bergfast. Man fann då en rad punkter som kunde förbättras.

I november genomförde Arbetsmiljöverket inspektioner på bland annat Lindhem och Bergfast. Man fann då en rad punkter som kunde förbättras.

Under en treårsperiod med början 2017 genomför Arbetsmiljöverket en nationell tillsynsinsats av äldreomsorgen i landet. Syftet är att minska sjukfrånvaron, antalet arbetsjukdomar, belastningsskador och olyckor som utmärker branschen.
Fokus vid de här tillsynstillfällena ligger på de anställdas arbetssituation.
När det gäller Bergfast i Lönsboda noterades att regelbundna undersökningar av de anställdas arbetsförhållande inte tillämpats under en tid. Man genomför heller inte alla de medicinska kontroller som ska göras.
Det handlar i det här fallet om den medicinska kontrollen av de anställda som arbetar på natten. Dessa ska läkarundersökas innan de påbörjar nattarbete första gången samt vart sjätte år. För de anställda som fyllt 50 år gäller vart tredje år.

Rutiner vad gäller anpassning och rehabilitering efterlevs inte heller helt och håller.
Det finns även brister när det gäller arbetstagarnas möjligheter att kalla på snabb hjälp i och med ickefungerande larm.
Hälsofarliga kemikalier i städförråd och kök var inte inlåsta och det saknades skyddsutrustning där kemiska produkter används.
Inte heller farlig köksutrustning som till exempel knivar hölls inlåsta.
På Lindhem som också ligger i Lönsboda nämns färre punkter.
Här handlar det om kemikalier som förvarades utan tillsyn samt att skyddsutrustning inte fanns lättillgängligt där kemiska produkter används.
Kemikalier och knivar var heller inte inlåsta på en av demensavdelningarna.

Arbetsmiljön för hemtjänstpersonalen kontrollerades också och även här handlade det om säkerhetsrutiner när det gäller kemiska produkter och skyddsutrustning i brukarnas hem.
Enligt rapporten har det även förekommit incidenter i samband med att hemtjänstpersonal inte låst dörren vid besök hemma hos brukare. Här efterlyser Arbetsmiljöverket rutiner.
Svar på hur bristerna åtgärdats ska lämnas till Arbetsmiljöverket senast i början av mars 2018.

I november genomförde Arbetsmiljöverket inspektioner på bland annat Lindhem och Bergfast. Man fann då en rad punkter som kunde förbättras.

Senaste nytt omOsby
×