Pres­i­dent Trump har inte gjort allt han hotat med. Foto: TT

2017 kun­de blivit ännu vär­re

2017 in­leddes med att den nye pre­si­denten i USA, Donald Trump, in­stal­lerades. Hans bud­skap i in­stal­la­tions­talet var ”America first”. Men den iso­la­tio­nis­tiska po­li­ti­ken som fruktades har inte ge­nom­fö­rts i nå­gon större ut­sträck­ning – ännu.
Flirten med Ryss­lands pres­i­dent Putin har inte lett till nå­gon verk­lig upp­ti­ning av re­la­tionerna el­ler att de av EU och USA in­fö­rda sank­tionerna mot Ryss­land för ag­gres­sionen mot Ukrai­na stoppats – kan­ske på grund av de rätts­liga ut­red­ningarna om Trump­kam­panjens kon­takter med Ryss­land in­för pre­si­dent­valet.
Trump av­slu­tade sitt första år med ett kon­tro­ver­si­ellt uttalande att er­känna Jerusalem som Is­ra­els hu­vud­stad, utan att nämna en pa­le­stinsk stat. Det un­der­lättar knappast den två­stats­lös­ning alla andra strävar ef­ter.
Den all­var­ligaste kon­flikten på världs­scenen är Nord­ko­re­as fort­satta och in­ten­si­fierade kärn­va­pen­prov och Trumps hot om att an­vända kärn­va­pen där.
To­talt sett har Trumps America first-lin­je främst in­ne­burit att det ame­ri­kans­ka in­fly­tan­de i världen minskat.
De lång­va­riga kon­flikterna med oänd­ligt mänsk­ligt lidande i Mel­lan­ös­tern ty­värr lika all­var­liga som ti­digare. IS bombades ut ur sina sis­ta fäs­ten i både Irak och Sy­ri­en un­der året, till priset av mas­siv ma­te­ri­ell för­ö­del­se och många ci­vila döds­of­fer. Men IS finns kvar som ideo­lo­gi och med ak­ti­va ter­ror­grupper i Li­by­en, Egyp­ten och Af­ghan­i­stan och med ter­ro­rister in­spi­re­rade av IS i flera väst­eu­ro­pe­iska länder.
I Sy­ri­en har pres­i­dent Assad fått ett över­tag med hjälp av det ryska mi­li­tära stödet. I dag är kan­ske Je­men den mest all­var­liga kon­flikten sett till mänsk­ligt lidande till följd av Sau­di­ara­bi­ens ur­skill­nings­lösa bomb­ningar. De är på gränsen till att klassas som folk­mord.
Folk­mord måste Bur­mas bru­tala för­driv­ning av be­folk­nings­gruppen ro­hing­yer be­tecknas som. Tu­sen­tals har mördats och hund­ra­tu­sen­tals bor i lä­ger i stor nöd.
EU har inte kun­nat fylla tom­rummet som Trumps brist på lin­je skapat, och ar­be­tet har do­mi­nerats av för­hand­lingarna om Stor­bri­tan­ni­ens ut­trä­de. Strax före jul kun­de enig­het nås om att fort­sätta med för­hand­lingar om britternas av­tal när med­lem­skapet upp­hör.
Den nye franske pre­si­denten Emmanuel Macron, som vann klart över hö­ger­po­pu­listen Marine Le Pen, har för­sökt blå­sa liv i en de­batt om ett mer fe­de­ralt EU, och fram­tids­tron inom EU är större både av eko­no­miska skäl och för att mer EU-po­si­tiva par­tier haft val­fram­gångar.
Ste­fan Löfven fick vara värd för ett so­ci­alt topp­mö­te i Göteborg, utan kra­val­ler. Det är dock knappast or­saken till att han haft vissa opi­ni­ons­fram­gångar un­der året, på be­kost­nad av MP och SD.
I öv­rigt har opi­ni­ons­lä­get åter­ställts till hur det var för ett år se­dan, ef­ter Mo­de­raternas ras som följd av Anna Kin­berg Batras ut­spel i ja­nu­a­ri om att öppna för sam­ar­be­te med SD, oklart hur. Opi­ni­ons­för­lusterna ledde till att hon tvingades bort som par­ti­le­da­re och Ulf Kris­ters­son er­satte. Han har in­lett sta­bilt och åter­tagit de för­lo­rade väl­ja­rna – men M ligger fort­fa­ran­de un­der val­re­sul­tatet.
Det gör även S, men par­tiet har hållit för­vå­nans­värt bra med tan­ke på Transportstyrelseskandalen som ledde till två mi­nis­trars av­gång. Den gransk­ning som nu görs av Kon­sti­tu­tions­ut­skottet kan leda till nya pro­blem för Löfven un­der val­året.
At­tacken i Stockholm i ap­ril av en en­sam ter­ro­rist har lik­som det ökade an­talet skjut­ningar i stor­städerna lett till en om­fat­tan­de de­batt om ökad per­son­kon­troll, höjda straff – och om po­lisens bristande re­sul­tat. Det lär bli vik­tiga val­frå­gor in­för höstens riks­dags­val, där tre par­tier (KD, MP och L ris­kerar att hamna un­der fyra pro­cent.

×