Kan man hoppas på en per­sisk vår i Iran?

Un­der flera dagar har de­mon­stra­tioner dragit fram i många iranska städer. Det är första gången se­dan 2009, ef­ter fusk­valet då den då­va­ran­de pre­si­denten Ahmadinejad om­valdes, när tio­tu­sen­tals stu­denter och andra unga de­mon­strerade främst i Te­he­ran. De pro­testerna slogs ned bru­talt med många döds­of­fer som följd.
De senaste dagarnas pro­tester har varit mer spridda i landet. De startade som de­mon­stra­tioner mot den svåra eko­no­miska si­tua­tionen, kan­ske först or­ga­ni­se­rade av mot­stån­da­re till den relativt li­be­rale pre­si­denten Rohani men snabbt för­vandlade till all­männa pro­tester mot reg­i­men, inte minst det i prak­tiken sty­ran­de präs­ter­skapet.
I går rap­por­terades om 21 döda, var­av en po­lis. Hund­ra­tals har fängslats. Ändå verkar pro­testerna fort­sätta, efter­som ”de som är ute på ga­torna säger att de hell­re dör än lever som nu”. Det är både det po­li­tisk-re­li­gi­ösa för­trycket och den svåra ekonomiska situationen som pro­testerna gäller.
Pres­i­dent Rohani för­kla­rade i ett uttalande i sön­dags att det ska finnas ut­rym­me för kri­tik mot den fö­rda po­li­ti­ken men inte våld­sam­heter och för­stö­rel­se av egen­dom. Det kun­de ha varit en Stock­holms­po­li­ti­ker som sade det ef­ter bilbrännandet i Husby här­om­året.
Det har hit­tills inte lugnat de­mon­stranterna. Om än hårdare me­toder an­vänds för att slå ned pro­test­rena lär den be­gyn­nande våren tyvärr snabbt åter­gå till vin­ter.

×