Många har de­mon­strerat för LSS. Foto: TT

LSS hotas från flera håll

Många pro­tester de senaste må­naderna har rört in­drag­ning av LSS-rät­tig­heter för tungt han­di­kap­pade. Men LSS-re­formen hotas ock­så av andra fak­torer.
I en rap­port från In­spek­tionen för so­ci­al­för­säk­ringen (ISF) varnas för att ose­ri­ösa fö­re­tag håller på att ta en ökande an­del av upp­dragen. Det finns cir­ka 1000 fö­re­tag som har till­stånd att driva per­son­lig as­si­stans till funk­tions­hind­rade. Des­sa pri­vata bo­lag står för un­ge­fär två tred­je­delar av as­si­stansen till de 15 000 per­soner som har rätt till stat­lig LSS-er­sätt­ning. De flesta är små­fö­re­tag.
De all­ra flesta bo­lagen är själv­fal­let se­riösa och gör ett gott jobb, även om flera be­drä­ge­ri­fall upp­täckts. Att den as­si­stans­be­rät­ti­gade kan byta an­ord­na­re gör att fö­re­tag som misskö­ter sig kan slås ut från mark­naden.
Men lön­sam­heten minskar i branschen, till stor del ge­nom rege­ringens po­li­tik. Om lön­sam­heten minskar kan re­sul­tatet bli att de se­riösa fö­re­tagen slås ut och bara sko­ja­rna åter­står. Kom­munerna har inga möj­lig­heter att ta över helt.
I höstas hotades as­si­stans­fö­re­tagen av kon­flikt mel­lan fack­för­bundet Kom­mu­nal och ar­bets­gi­va­rna i Vård­för­bun­det, som hör till Al­me­ga. Or­saken var att rege­ringens upp­räk­ning av den stat­liga er­sätt­ningen till fö­re­tagen var för låg i för­hål­lan­de till de lö­ne­ök­ningar som avtalats om på öv­riga ar­bets­mark­naden.
Det gjorde det svårt för ar­bets­gi­va­rna att gå med på de lö­ne­ök­ningar som Kom­mu­nal krävde. Frå­gan löstes till slut utan kon­flikt, men med större lö­ne­ök­ningar var­je år (drygt två pro­cent jäm­fö­rt med stats­bi­drags­ök­ningar på 1,5 pro­cent) kan fö­re­tagen inte över­leva i längden.
Det kon­sta­terar ock­så ISF i sin rap­port. Sy­stemet måste ändras så att er­sätt­ning ges för de fak­tiska kost­naderna, inte en­ligt en scha­blon som räknas upp för lite för att täcka kost­naderna.
Av­tal som över­stiger er­sätt­ningen ris­kerar ock­så att leda till att fö­re­tag över­ger kol­lek­tiv­av­talen, med säm­re vill kor för de per­son­liga as­si­stenterna som följd. Det gagnar in­gen. Rege­ringen måste tänka om, även i den­na fråga.

×