Blir 2018 ett bättre politiskt år för Lena Wallentheim (S)?

Annus horribilis igen?

För Häss­le­holm var 2017 ett för­skräck­ligt år, ett ”annus horribilis”, i kom­mun­po­li­tiken. Par­tierna bloc­kerade varandra så att näs­tan in­gen­ting blev gjort, in­gen visste vem som be­stämde, efter­som det var olika ma­jo­ri­teter i full­mäk­tige och i nämnderna och dess­utom va­rierande i olika frå­gor.
Alla par­tier är där­för in­riktade på valet i höst, då kan­ske väl­ja­rna röstar så att en fun­gerande ma­jo­ri­tet kan bildas. Om inte måste kraven höjas på dem som väljs så att nå­gon sta­bil ma­jo­ri­tets­kon­stel­la­tion som inte varit tänk­bar den här man­dat­pe­ri­oden ändå kan bildas. Det be­hövs för att häss­le­ho­lma­rna ska få den kom­mu­nala ser­vi­ce de har rätt att för­vänta sig.
Men risken är att det inte blir en­klare. Ut­ö­ver de nio par­tier som finns i full­mäk­tige i dag kan nya till­komma. Mot­stån­da­rna till pa­vil­jong­flytt­ningen har ju bildat ett eget par­ti, trots att pa­vil­jongen är flyttad och ett ”stormsäkert” bo­stads­hus växer upp på den platsen. Vad ska de ha för krav i sitt pro­gram?
Ulf Erlandsson och de öv­riga som sparkades ut el­ler hoppade av från SD har ock­så bildat eget, men kan väl knappast bli mer främ­lings­fi­ent­liga än sitt gam­la par­ti.
Ra­tio­nellt sett är det svårt att se att de nya skulle få så många röster, men kan Björn Widmarks par­ti Folkets väl få två man­dat på det enda kravet att all­tid spara pengar så kan­ske även de nya par­tierna kan få nå­got man­dat. Det ökar inte sta­bi­li­teten i po­li­ti­ken.
Lena Wallentheim (S) borde ha kun­nat stärka sin ställ­ning ef­ter makt­skif­tet då M tog över med ak­tivt stöd av SD. Men se­dan har hon och de ti­digare sty­ran­de mest visat sin bit­ter­het över att ha för­lo­rat den yt­ter­sta makten, vil­ket inte ger många po­äng bland väl­ja­rna.
Pär Palm­gren (M) hoppar av po­li­ti­ken i för­tid och lämnar över till Lars Johnsson. Han får in­gen lätt upp­gift att för­klara både det kri­ti­serade sam­ar­be­tet med SD och hur han vill leda kom­munen ef­ter valet.
2018 ris­kerar att bli lika ”hor­ri­belt” i Häss­le­holm.

Dagens fråga

Ska du gå i ett luciatåg?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar