Alla fak­ta visar att jorden blir allt varmare

2017 var det näst varmaste året som upp­mätts på jorden. Tar man hän­syn till att 2016, som var det all­ra varmaste, på­ver­kades av El Nino var 2017 re­kord­varmt, ock­så varmare än många av de år då El Nino höjt jordens me­del­tem­pe­ra­tur.
Re­sul­tat för en­sta­ka år ska inte över­drivas, men att alla de tio varmaste åren se­dan mät­ningarna in­leddes 1880 in­träffat un­der 2000-talet, visar tyd­ligt att kli­matet på jorden blivit varmare. Trenden med snabbt ökande me­del­tem­pe­ra­tur på jorden är myc­ket tyd­lig se­dan 1960-talet, ja ända se­dan bör­jan av 1900-talet.
Un­der 2017 ökade kol­di­ox­id­halten i luften på nytt, ef­ter att de re­gi­strerade ut­släppen un­der tre år varit i stort sett oför­änd­rade.
Det ingav hopp om att åt­gärderna för att bromsa ut­släppen börjat ge re­sul­tat. Nu växer istäl­let far­hå­gorna för att en pro­cess startat som är oåter­kal­le­lig, där lagrad kol­di­ox­id börjat läc­ka och där jordens för­må­ga att ge­nom kol­sän­kor binda den kol­di­ox­id som släpps ut minskat.
Det finns ändå po­si­tiva ten­denser un­der för­ra året. Så­väl vind­kraften som sol­ener­gin har byggts ut snabbt och ger nu be­ty­dan­de till­skott till ener­gi­för­sörj­ningen i allt fler länder. Pres­i­dent Trumps sats­ning på att öka USA:s kol­bryt­ning har inte gett re­sul­tat – av eko­no­miska or­saker.
IEA har sän­kt sin pro­gnos för kol­eld­ning dras­tiskt, från 40 pro­cents ök­ning till 2040 till bara en pro­cent.
Ett sy­stem­skif­te är allt­så på gång, men mer be­höver göras.
Yng­ve Sunesson

Dagens fråga

Visste du att att julgranar är ätbara?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar