Vigdís Finnbogadóttir, världens första valda kvinn­liga pres­i­dent, sym­bo­li­serar Islands jäm­ställd­het. Foto: TT

Be­ta­la lika löner

Island har skärpt sin lag­stift­ning om lika lön för kvin­nor och män. Från den 1 ja­nu­a­ri ska fö­re­tag och andra ar­bets­gi­va­re med minst 25 an­ställda kun­na visa att det inte finns någ­ra omo­ti­ve­rade skill­nader mel­lan mäns och kvin­nors löner.
De som följer den nya löne­po­li­cyn ska få en cer­ti­fi­er­ing, un­ge­fär som Svanenmärkningen. Ge­nom cer­ti­fi­er­ingen ska kraven för olika jobb och ar­bets­upp­gifterna klar­läggas som grund för lö­ne­sätt­ningen. De som se­dan dis­kri­mi­nerar i lö­ne­sätt­ningen kan dömas till böter.
Re­dan i dag är Island det mest jäm­ställda landet i världen, en­ligt World Eco­nom­ic Forum, med den minsta skill­naden mel­lan mäns och kvin­nors löner. Fram till 2020 ska de åter­stå­en­de skill­naderna på 7-8 pro­cent raderas ut, är tanken med den nya lagen.
Sverige och de öv­riga nor­diska länderna ligger ock­så bra till i WEF:s jäm­ställd­hets­rank­ning. Men lö­ne­skill­nader mel­lan män och kvin­nor finns kvar. Parternas av­tals­för­hand­lingar verkar inte kun­na lösa pro­ble­ma­tiken. Den is­länds­ka mo­dellen borde där­för vara in­tres­sant att stu­dera även för svensk del.
Att kvin­nor i ökad ut­sträck­ning kräver lika lön har blivit allt tyd­ligare på senare tid. En av de mest upp­märk­sammade ak­tionerna var när det danska dam­fot­bolls­lands­laget strejkade i höstas och VM-kval­matchen mot Sverige ställdes in för att pressa DFU att gå med på bättre er­sätt­ningar. Un­ge­fär sam­ti­digt upp­märk­sammades att de svenska hand­bolls­her­rarna gick med på sän­kta er­sätt­ningar för att damerna skulle få sam­ma be­lopp som de.
På det brit­tis­ka pub­lic ser­vi­ce­bo­laget BBC har stjärn­re­por­tern Car­rie Gra­cie just hoppat av upp­draget som kor­re­spon­dent i Kina i pro­test mot att hon hade lägre lön än sina man­liga kol­le­gor.
Att kän­disar och stjär­nor agerar i of­fent­lig­heten har mest sym­bo­lisk be­ty­del­se. Det kan dock vara en sti­mu­lans för ”van­liga” kvin­nor att ta strid för lika lön. Sam­ti­digt be­höver lag­stift­ningen skärpas ock­så i Sverige.

Dagens fråga

Ska du gå i ett luciatåg?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar