Bra ny integritetslag leder­ redan till åtal

Se­dan förste ja­nu­a­ri är det olag­ligt med flera nya former av in­for­ma­tions­sprid­ning un­der ru­briken Ola­ga in­teg­ri­tets­in­trång. Brottet kan leda till böter el­ler fyra års fäng­el­se i ext­re­ma fall.
Det mest omtalade in­teg­ri­tets­in­trånget är kan­ske ”hämnd­porr”, där man läg­ger ut sex­bilder på en part­ner för att straffa el­ler för­nedra per­sonen. Men lagen re­glerar ock­så hur man för­håller sig till per­soner i ut­satta si­tua­tioner.
Den nya lagen lär leda till åtal, efter­som få nog in­ser att man inte läng­re får filma till ex­em­pel en olycks­plats el­ler en per­son som får häl­so­pro­blem i det of­fent­liga rummet och läg­ga upp bilderna i so­ci­ala me­di­er.
Rädd­nings­per­so­nal har varnat för att det i ext­re­ma fall har hindrat rädd­nings­ar­be­tet att pri­vat­per­soner för­söker komma nära och filma ett olycks­till­bud.
Alarm am­bu­lans­för­bun­det har ef­ter­frågat foto­för­bud vid olycks­platser, så att de kan få ar­beta ostört. Det­ta är ett in­di­rekt så­dant för­bud, efter­som bilderna på olyc­kor van­ligt­vis tas för att spridas. Men man får gär­na gå läng­re: att det blivit en na­tur­lig im­puls att slita fram ka­me­ran när nå­gon be­finner sig i en ut­satt sit­u­a­tion, el­ler till och med ligger och dör är en av våra lägsta in­stinkter. Folk borde veta bättre och ha med­li­dan­de med den som ut­sätts. I brist på det får man lag­stifta. Det ska inte vara lag­ligt att skada nå­gon an­nan. Och få saker kan skada nu­me­ra som att få bilder upp­lagda på nätet, som är näs­tan omöj­liga att ta bort.
Martina Jarminder

Dagens fråga

Ska du gå i ett luciatåg?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar