AI och ro­botar kan ge in­tres­santare jobb

Inom in­du­strin har ro­botar se­dan länge över­tagit en stor del av ar­bets­kraftens upp­gifter. An­talet an­ställda har minskat.
Nu håller ro­botar och au­to­ma­ti­se­ring på att ta över allt fler även ad­mi­nist­ra­tiva ar­bets­upp­gifter. Det in­ne­bär sä­kert ock­så ra­tio­na­li­ser­ingar med för­svunna jobb som följd. Olika be­räk­ningar pekar på att kan­ske upp till hälften av alla dagens jobb kommer att för­svinna inom ett par de­cen­ni­er.
Sam­ti­digt kommer nya jobb att skapas, pre­cis som all­tid. Att in­du­strin er­satt män­ni­skor med ma­skiner har inte lett till att det to­tala an­talet jobb minskat, tvärt­om.
Nu kommer ock­så allt­mer in­tel­li­genta ma­skiner. Den ar­ti­fi­ci­ella in­tel­li­gensen, AI, är inte läng­re scien­ce fic­ti­on utan verk­lig­het.
Ett ex­em­pel är att Trel­le­borgs kom­mun låter ro­botar, el­ler snarare al­go­ritmer i da­torerna, hand­lägga an­sök­ningar om för­sörj­nings­stöd. Istäl­let kan so­ci­al­sek­re­te­ra­rna ägna sig åt att hjälpa dem som be­höver det med eko­no­misk pla­ne­ring och att hitta rätt ut­bild­ning el­ler jobb.
Det har gett gott re­sul­tat. För­ra året gick 450 trel­le­bor­ga­re från bi­drag till jobb och kommunen sparade näs­tan fem mil­joner i bi­drag.
Fler kom­muner vill nu följa ef­ter. Men i Kungs­bac­ka hotar tolv av 16 so­ci­al­sek­re­te­ra­re att sluta i pro­test. De ser inte för­de­la­rna.
Så kommer det sä­kert ofta att vara. Många vill fort­sätta som van­ligt utan att se att ro­botar och AI kan göra ru­tin­ar­tade jobb mer ut­veck­lan­de.
Yng­ve Sunesson

Dagens fråga

Använder du reflexer?

Loading ... Loading ...