Ero­sionen är på­tag­lig på stranden vid Äspet. Ar­kiv­bild

Ta hänsyn till havet

Ero­sionen som drabbar inte minst Skånes kuster, är ett växande pro­blem. Pro­gnoserna tyder på att havs­ni­våerna stiger runt om i världen, även så Sve­ri­ge påverkas. Hur myc­ket och hur snabbt går inte att för­ut­se, men att havet kommer att bli ett större pro­blem för be­byg­gel­sen nära kusten på allt fler platser märks redan.
Från statens sida har di­rek­tiv gått ut till läns­sty­rel­serna och upp­ma­ningar till kom­munerna att ta hän­syn till det­ta i sin pla­ne­ring. Översvämningar kommer att bli van­ligare i takt med högre havs­ni­vå och allt fler och även våld­sammare stormar.
Vil­ken be­ty­del­se det­ta ska få för pla­ne­ringen av be­byg­gel­se i när­heten av havet kommer att dis­ku­teras allt mer. Ett kon­kret ex­em­pel är den de­talj­plan för två bo­stads­hus i Äspet, sö­der om Kristianstad, som läns­sty­rel­sen vill stoppa med hän­vis­ning till den kommande havs­ni­vå­höj­ningen.
Att de två husen ska byggas mitt inne i Äspet på mark som ligger mel­lan två och tre me­ter högre än dagens havs­ni­vå, gör läns­sty­rel­sens be­slut kon­tro­ver­si­ellt. Det kommer san­no­likt att över­klagas av kom­munen, vil­ket är bra. Det finns an­led­ning att ef­ter­lysa be­slut från högre rätts­liga in­stanser som led­ning för kommande ställ­nings­ta­gan­den i så­väl läns­sty­rel­ser som kom­muner.
Sam­ti­digt är läns­sty­rel­sens agerande be­röm­värt. En myn­dig­het bor­tan­för kom­munen be­höver granska planer och be­slut som kan hotas av vat­tnet, efter­som de som bor och verkar nära kan vara allt­för fast i dagens sit­u­a­tion, som inte ser ut att vara all­var­lig men som kan bli det inom ett par de­cen­ni­er.
Stormen Gud­run visade på väst­kusten vad hårda stormar kan leda till i form av översvämningar som in­gen trodde var möj­liga. Höjs havs­ni­vån med en el­ler ett par me­ter sam­ti­digt som stormarna blir kraft­fullare be­hövs större sä­ker­hets­mar­gi­naler än som finns i dag.
Den in­sikten måste ge­nom­syra be­sluts­fat­ta­re på alla ni­våer i den fort­satta sam­hälls­pla­ner­ingen.

Dagens fråga

Ska du gå i ett luciatåg?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar