Vad är ett arbetsutskott?

Populistiska missnöjesivrare som vill ge sig in i politiken har framfört att de vill ”avskaffa arbetsutskotten”, utan närmare förklaring.
Våra politiska nämnder inklusive kommunstyrelsen består av 9-15 ledamöter plus ersättare, och sammanträder i regel en gång per månad. Ordförande, förste och andre vice ordföranden har ett fast månadsarvode, övriga får arvode och förlorad arbetsförtjänst per sammanträde.
Det är ordförandena som kallas ”presidium”, och de ingår i arbetsutskottet om nämnden har ett sådant. De får ingen extra ersättning för detta. I en del större nämnder har arbetsutskottet ytterligare 2 ledamöter, som då får ersättning per sammanträde. Detta för att säkerställa att svåra ärenden får bredare beredning och förankring inför beslut i nämnden.
För att inte hela nämnden ska behöva kallas in mellan de ordinarie sammanträdena kan den ge uppdrag, ”delegera”, till arbetsutskottet att fatta beslut i vissa ärenden eller i brådskande ärenden. Arbetsutskotten går också igenom de ärenden som nämnden ska besluta om och lämnar sitt förslag till beslut. Det ger alla nämndens politiker en möjlighet att bättre sätta sig in i ärendena och ställa fler frågor till tjänstemän och sakkunniga, och överlägga med sin partigrupp, innan ärendet kommer till nämnden för slutligt beslut.

Om vi inte hade haft några arbetsutskott hade de politiska besluten riskerat att fattas utan tillräcklig förberedelse och nämnderna hade behövt sammanträda oftare till stora kostnader.
Man kan undra om de som vill ha det på det sättet avser att istället ge ordföranden makten att fatta beslut efter eget gottfinnande?
Inte så bra för demokratin, eller hur?

Dagens fråga

Anser du att fackföreningarna spelat ut sin roll?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×