Över­skott i re­gi­onen tack vare stats­bi­drag

Re­gi­on Skåne kan re­do­visa ett blyg­samt eko­no­miskt över­skott i verk­sam­heten för­ra året, att döma av det pre­li­mi­nära bok­slutet. Det såg mörkare ut när den senaste del­års­boks­lutet pre­sen­terades.
Men 238 mil­joner kro­nor i över­skott är både för lite, bara drygt en halv pro­cent, och mind­re än bud­ge­terat. Det be­ror helt på högre skat­te­in­täkter och större stats­bi­drag än bud­ge­terat, så god­känt be­tyg för de sty­ran­de i re­gi­onen blir det inte.
Kost­nads­ut­veck­lingen har pressats ner men är ändå hög, näs­tan fyra pro­cent. Kost­naderna för sjuk­vården i re­gi­onen är fort­fa­ran­de sor­ge­barnet. Bud­geten har spräcks med be­tyd­ligt över en mil­jard kro­nor. Det handlar om både högre kost­nader för egen per­son­al och kost­nader för köpt vård och in­hyrd per­son­al.
Att de stora kost­nads­över­dragen för sjuk­vårds­nämnderna har kom­pen­serats med högre skat­te­in­täkter tack vare hög­kon­junk­turen och med hjälp av högre stats­bi­drag är en lyck­träff som re­gi­on­led­ningen kan glädjas över men inte själva har bi­dragit till.
Ser man någ­ra år fram­åt i tiden är det inte tro­ligt att hög­kon­junk­turen kan fort­sätta många år till. Även om även det­ta år ser ut att bli bra, så ock­så årets snålt till­ta­gna bud­get kan räddas av högre skat­te­in­täkter, är det inte tro­ligt att den kommande man­dat­pe­ri­oden blir lika stark eko­no­miskt. Då måste kost­nads­ut­veck­lingen pressas ned klart un­der den näs­tan fy­ra­pro­cen­tiga ök­ning som re­gi­on­chefen är stolt över nu. An­nars kommer re­sul­tatet att sluta på stora mi­nus­tal.
Efter­som re­gi­onen re­dan har stora ac­ku­mu­lerade un­der­skott – ett ak­tie­bo­lag skulle gått i kon­kurs för länge se­dan med den ba­lans­räk­ningen – måste ekonomin fram­över vändas till tyd­liga över­skott. Det är ännu mer nöd­vän­digt med tan­ke på de stora in­ves­te­ringar i olika sjuk­hus­pro­jekt som är pla­nerade de kommande åren.
Så gläds gär­na över över­skottet men det är för ti­digt att ropa hej.

×