Annie Lööf (C) tar täten mot brotten. Foto: TT

In­spi­reras av New York

Sam­ma dag som Brå rap­por­terar att po­lisen och rätts­vä­sen­det i öv­rigt kan notera sjunkande för­tro­en­de hos svenska folket läg­ger C-le­da­ren An­nie Lööf till­sam­mans med par­tiets rätts­po­li­tiske ta­les­man Johan He­din fram för­slag om hur po­lisens ar­be­te be­höver för­bättras. Ta in­tryck från New York, som fram­gångs­rikt i 30 år ar­betat för att minska brotts­lig­heten, är rådet.
Det är vad som fö­rts fram på den här si­dan flera gånger det senaste året, så själv­fal­let väl­kom­nas C-för­sla­get. Det vik­tigaste är den fjär­de av de fem punkterna i ar­ti­keln: att man ”som chef be­höver nå re­sul­tat för att få fort­satt för­tro­en­de”. Just det per­son­liga an­svaret för verk­sam­heten be­höver bli tyd­ligare för stat­liga chefer, inte minst inom po­lisen. (Att det inte är omöj­ligt visade ÖB här­om­da­gen ge­nom att om­pla­cera en chef han inte läng­re hade för­tro­en­de för.)
Det har varit en av hu­vud­in­gre­di­enserna i New Yorks mo­dell för po­lis­ar­be­tet. Var­je chef har an­svar för sitt om­rå­de, och om inte brotts­lig­heten minskar ifrå­ga­sätts po­lis­chefens ar­be­te. Det ligger inte i den svenska ar­bets­rätts­liga tra­di­tionen, men det är li­ka­fullt en nöd­vän­dig­het för att vända po­lisens minskande upp­klar­nings­an­del och den ökande käns­lan av otrygg­het.
En av C-punkterna är att ”jobba mer sy­ste­ma­tiskt för att komma åt själva roten till pro­blemet: utan­för­skapet, ar­bets­lös­heten och bristen på fram­tids­tro”. Det är vik­tigt att inte bara tala om po­li­si­ära och re­pres­siva åt­gärder utan ock­så an­gripa de fak­torer som gör att brotts­lig­het upp­fattas som at­trak­tivt av ung­domar som inte ser nå­gon fram­tid för sig själva.
I det per­spek­tivet är ock­så för­sla­get om att ut­veckla ut­satta om­rå­den ge­nom sam­ver­kan med kom­muner fas­tig­hets­ä­ga­re, hand­la­re och ide­ella ak­törer vik­tigt.
Noll­to­le­rans, som är det New Yorkmodellen blivit mest känd för, och en ef­fek­tivare mät­ning av om re­sul­tatet blir minskad brotts­lig­het är ock­så vik­tiga delar i en ny po­lis­stra­te­gi. Med det­ta pro­gram tar An­nie Lööf, vars pap­pa varit po­lis, täten i kampen mot brotts­lig­heten.

Dagens fråga

Brukar du läsa böcker eller lyssna på ljudböcker?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×