Oge­nom­tänkt för­bud för bussars kom­mu­ni­ka­tion

Se­dan i tors­dags är det för­bju­det att hålla en mo­bil­te­le­fon i handen sam­ti­digt som man kör bil.
Det an­s­es far­ligare än att tända en ci­ga­rett och se­dan tappa glöden i knät, el­ler fippla med cd-spe­la­ren, el­ler hjälpa ba­byn som tappat nappen. Och de flesta länder i EU har re­dan ett så­dant för­bud, så …
Men rege­ringen har ut­vidgat för­sla­get så att det ock­så är för­bju­det att an­vända en hand­hål­len mik­ro­fon till en kom­mu­ni­ka­tions­ra­dio. Det drabbar inte bara näs­tan 10 000 bussar, som be­höver pa­rata med sitt fö­re­tags väx­el, utan ock­så po­lisen, som får svårare att hålla kon­takt med led­nings­cen­tralen.
Vis­ser­li­gen får po­lisen an­vända micken ”i trängande lä­gen”, men det när är det så?
Nu lär den po­lis som sitter jäm­te fö­ra­ren knappast an­mäla sin kol­le­ga som an­vänder kom­mu­ni­ka­tions­ra­dion, men det är dumt att in­fö­ra re­gler som tvingar po­liser att tumma på lagen el­ler testa gränserna.
Lika dumt är det att med så kort var­sel ändra för­ut­sätt­ningarna för buss­bo­lagen. En mik­ro­fon till en kom­mu­ni­ka­tions­ra­dio går inte att an­vända för att sända SMS el­ler för att titta på bilder, så det finns egent­li­gen ingen an­led­ning att bredda för­budet så som in­fra­struk­tur­mi­nis­ter Tomas Eneroth (S) gjort, utan att det ens re­miss­be­handlats.
Inte hel­ler verkar riks­dagen ha in­sett pro­blemen, för då kun­de för­sla­get ju­sterats. Nu måste de an­sva­riga backa och åt­min­sto­ne ge en ge­ne­rell dis­pens.
Yng­ve Sunesson

Dagens fråga

Ska du gå i ett luciatåg?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar