Annie Lööf vill stå för hopp i svensk politik. Foto: TT

Trygg­het tema inför valet

När An­nie Lööf talade till par­tiets för­tro­en­de­valda i kom­muner och re­gi­onen var det inte mil­jö­po­li­tiken som var hu­vud­te­mat. Det var trygg­het som var den röda (gröna) tråden.
Dagarna före pre­sen­terade S och M sina val­stra­te­gier. Båda hade kampen mot brotts­lig­heten högst på lis­torna över prio­ri­te­rade om­rå­den.
Ock­så Cen­ter­par­ti­et ger sig in i den kon­kur­rensen. Första hälften av An­nie Lööfs tal handlade om det­ta. Men hon hade ett nå­got bredare an­slag än bara fler po­liser. Sverige måste dra lär­dom av vad andra gjort bra, som New York, pekade hon på och ville stärka hela rätts­ked­jan, som den ju­rist hon är. Dess­utom be­to­nade hon att de bak­om­lig­gan­de fak­torerna måste mö­tas med bättre skola och fler jobb för att und­vika att klyv­ningen av landet blir vär­re.
Fo­ku­se­ringen på brotts­lig­heten är ett ex­em­pel på att trygg­hets­frå­gorna kommer att bli vik­tiga i den kommande val­rö­rel­sen, som re­dan börjat så smått. Ett an­nat pro­blem­kom­plex som ock­så handlar om trygg­het är vårdens sit­u­a­tion. Den do­mi­ne­rade andra hälften av An­nie Lööfs tal.
Vård­köerna måste bort slog hon fast uti­från ex­em­pel på can­cer­pa­ti­enter som dött i vän­tan på operation. Att al­lians­styrda Halland klarar vård­ga­ran­tin för 90 pro­cent av pa­ti­enterna men S-sty­rda Norr­bot­ten gör det i bara 60 pro­cent av fallen visar att det är vik­tigt att göra rätt pri­ori­te­ringar.
En ny till­gäng­lig­hets­mil­jard för att minska köerna var Lööfs val­löf­te. Det gav gott re­sul­tat un­der den för­ra al­li­ans­re­ger­ingen och Lööf hoppas det ska göra det ock­så när (om) Alliansen får komma till­ba­ka ef­ter valet.
Just hopp­full­heten i C-po­li­ti­ken be­to­nade An­nie Lööf, uttalat i mot­sats till den hopp­lös­het som SD för­medlar i sitt bud­skap. Hon upp­repade löf­tet att en röst på Cen­tern ga­ran­terar att SD inte ska få nå­got in­fly­tan­de ef­ter valet.
Att SD:s po­li­tik inte ska få ge­nom­slag handlar ock­så – för många – om trygg­het.

×