An­ders Ols­hov, Intelligence Watch. Foto: Kris­ti­na Höjen­dal

Slå inte ihop upp­ifrån

För­ra vec­kan pre­sen­terades ett för­slag till en om­fat­tan­de sam­man­slag­nings­plan för kom­munerna i Syd­sve­ri­ge. Det var den relativt nya tan­ke­smed­jan Intelligence Watch (IW), med för­ank­ring i söd­ra Sverige, som – san­no­likt främst av mark­nads­för­ings­skäl – lade fram ett för­slag om att näs­tan hal­vera an­talet kom­muner i Små­land, Halland, Blekinge och Skåne.
Un­der­laget för stu­dien verkar främst vara en en­kät till kom­mun­chefer och kom­mun­sty­rel­se­ord­fö­ran­de i de syd­svenska kom­munerna. Med en svars­fre­kvens på bara 45 pro­cent gör tan­ke­smed­jans chef An­ders Ols­hov nog en över­tolk­ning av för­ut­sätt­ningarna för kom­mun­sam­man­slag­ningar.
Det har fö­re­kommit så­dana för­slag i landet. I samt­li­ga fall har för­sla­gen avvisats i kom­mu­nala folk­om­röst­ningar, när de kommit så långt. Där­emot har 18 nya kom­muner bildats ef­ter den stora kommunsammanslagningsreformen i bör­jan av 1970-talet. Det säger mer om stäm­ningarna hos folket än den här rap­porten.
I Skåne skulle bara fyra kom­muner få vara kvar oför­änd­rade, bland an­nat Häss­le­holm. I Halland be­rö­rs bara en kom­mun – La­holm som fö­re­slås gå ihop med skånska Båstad. Två andra läns­över­gri­pan­de fu­sioner fö­re­slås ock­så – Osby med Älm­hult och Bro­möl­la med Söl­ves­borg.
An­sva­riga po­li­ti­ker i kom­munerna har re­dan avvisat för­sla­gen om sam­man­slag­ningar, och själv­fal­let måste en så­dan här re­form vara för­ankrad bland med­bor­ga­rna. De tvångs­mäs­siga sam­man­slag­ningar som ge­nom­fö­rdes i bör­jan av 1970-talet in­bjuder inte till en upp­rep­ning, även om ci­vil­mi­nis­ter Ardalan Shekarabi (S) till­satt Kom­mun­ut­red­ningen med upp­draget, bland an­nat, att titta på kom­mun­sam­man­slag­ningar.
IW hän­visar ock­så till Danmark, där kom­munerna slogs sam­man för någ­ra år se­dan. Där har ef­fekterna blivit mer makt åt de ledande po­li­ti­kerna och tjäns­te­männen, mind­re åt folket. De ten­denserna finns ingen an­led­ning att för­stär­ka här.

×