Konsumentminister Per Bolund (MP). Foto: TT

Re­glera telefonsäljandet

Te­le­fon­för­säl­ja­re hör inte till världens po­pu­läraste yrke, vare sig bland dem som har det el­ler, än mind­re, bland alla som blir ut­satta för dem.
För­säl­ja­rna har ofta då­liga vill­kor och tjänar då­ligt, vil­ket kan göra att de frestas att til­lämpa tvek­samma sälj­me­toder. De som blir drabbade av te­le­fon­för­säl­ja­re känner sig ofta stö­rda, blir osäkra och lovar ibland mer än de tänkte sig. Kan­ske fastnar de i ett långt av­tal utan att vilja det.
Många fall av be­dräg­liga me­toder har gjort att te­le­fon­för­säl­ja­rna fått ett än säm­re ryk­te.
Ge­nom an­slut­ning till Nix-re­gis­tret kan sälj­sam­tal spärras till den egna te­le­fonen Men ef­ter att branschen börjat tillåta te­le­fon­för­sälj­ning även till mo­bil­num­mer har Kon­su­ment­ver­ket slutat sam­ar­beta med Nix-re­gis­tret och fö­re­slagit en lag om skrift­lig be­kräf­tel­se.
Bir­git­ta Olsson (L) till­satte där­för 2013 en ut­red­ning om hur verk­sam­heten skulle för­bättras. Även om branschen de senaste åren skärpt sina in­terna re­kom­men­da­tioner och städat upp nå­got i branschen finns det stora pro­blem kvar.
För snart tre år se­dan lade ut­red­ningen fram sitt för­slag och först nu har kon­su­ment­min­i­ster Per Bo­lund (MP) blivit klar med en pro­po­si­tion. Nå­väl, bättre sent än ald­rig, för en re­gler­ing av telefonsäljandet be­hövs.
Po­ängen med lag­för­slaget är att stärka kon­su­menternas ställ­ning så att de slipper bli lurade. Det ska ske ge­nom att alla te­le­fon­av­tal när kon­su­menten blivit upp­ringd av en för­säl­ja­re måste be­kräftas skrift­ligt. Det räc­ker inte med in­spelade sam­tal.
Un­dan­tag fö­re­slås för ide­ella fö­re­ningar. Det kan vara rim­ligt. Men att ock­så lot­te­ri­verk­sam­het lämnats vid si­dan är omo­ti­ve­rat (mo­tivet är sä­kert A-lot­te­riet). Ett di­lem­ma är ock­så att tid­skrifter och dags­tid­ningar, som staten vill stödja, är be­ro­en­de av te­le­fon­för­sälj­ning.
Det finns allt­så an­led­ning för riks­dagen att dis­ku­tera de­taljer, men i sina hu­vud­drag är ­för­sla­get utan tve­kan nöd­vän­digt.

×