Ulf Kris­ters­son – ingen in­vand­rar­fi­ent­lig par­ti­le­da­re. Foto: TT

M är inte in­vand­rar­fi­ent­ligt

Svar till Yng­ve Sunessons text ”In­hu­man po­li­tik är fel” den 7/2 2018.
Ord­ning och reda är nöd­vän­digt för en lång­sik­tig flyk­ting­po­li­tik.
Yng­ve Sunesson hävdar att Mo­de­raternas nya lin­je för att komma till rätta med det skugg­sam­häl­le som nu växer sig allt större i Sverige är sig­nal­po­li­tik och att syf­tet är att vinna till­ba­ka väl­ja­re från SD.
Han har fel. Mo­de­raterna vill göra om och göra rätt. Vi skall ha ord­ning och reda i det här landet, vi skall följa våra lagar och re­gler och vi skall be­kämpa kri­mi­na­li­tet i alla dess former. Det­ta är nöd­vän­digt för att ge trygg­het och väl­färd till landets med­bor­ga­re. De all­ra flesta in­ser att vi inte kan ha ett skugg­sam­häl­le i Sverige med män­ni­skor som för­sörjer sig på brotts­lig­het och är över­re­pre­sen­te­rade både vad gäller drog­an­vänd­ning och psy­kisk sjuk­dom.
Man räknar med att det inom nå­got år kommer att finnas 100 000 män­ni­skor i Sverige som lever un­der des­sa för­hål­lan­den om in­get görs. Det är orim­ligt, och om nå­got skall kallas in­hu­mant, så är det att fort­sätta och låtsas som om de inte finns och låta de­ras brotts­of­fer bli fler för var­je år.

Des­sa män­ni­skor, som av nå­gon an­led­ning kallas ”pap­pers­lösa” i stället för il­le­gala mi­granter, har fått sin asyl­an­sö­kan prövad men fått av­slag ef­ter de re­gler och krav som vi som land har be­stämt.
Det­ta be­slut har de vägrat rätta sig ef­ter och se­dan stannat kvar i alla fall. Så kan vi inte ha det. Man kan inte få välja själv om man vill följa landets lagar och re­gler. Ett ja är ett ja och ett nej måste få vara ett nej. Och det måste få kon­se­kvenser om man bryter mot det­ta.

Brotts­lig­heten som ut­fö­rs av de här män­ni­skorna kan vara gans­ka harm­lösa, som svart­ar­be­te, stölder och be­drä­ge­rier, men det fö­re­kommer även mord, våld­täkter och ter­ror­brott ut­fö­rda av män­ni­skor i den här gruppen.
Både IKEA-mör­da­ren och ter­ro­risten på Drottninggatan, Rakhmat Akilov, är asyl­sö­kan­de som fått av­slag och vägrat lämna landet. För de­ras of­fer och de­ras an­hö­riga är det ett hån att per­ma­nenta de il­le­gala mi­granternas till­va­ro här, ge­nom att un­der­lätta de­ras var­dag i stället för att leta upp dem och vän­ligt men be­stämt åter­börda dem till det land de kommer ifrån och som har an­svar för dem. Så fort som möj­ligt.
Att ge ar­bets­till­stånd till il­le­gala mi­granter är ock­så ett stort feltänk efter­som vi har stora pro­blem med att få dem som re­dan har fått up­pe­hålls­till­stånd i egen för­sörj­ning. Att ge de få enkla jobb vi har i det här landet till andra länders låg­ut­bil­dade gör ju bara in­teg­ra­tions­ar­be­tet ännu svårare.

Mo­de­raterna är in­get in­vand­rar­fi­ent­ligt par­ti. Men för att kun­na föra en lång­sik­tig flyk­ting­po­li­tik och kun­na hjälpa så många som möj­ligt, även i fram­tiden, så krävs det bland an­nat att vi inte tar emot fler än vi kan in­te­grera och att de som inte skall vara här åter­vänder.

×