Bak­slag för Fridolin om garantivallöfte

Ut­bild­nings­mi­nis­ter Gustav Fridolin drar till­ba­ka sin pro­po­si­tion om att in­fö­ra en läsa-skriva-räknagaranti för sko­lans första års­kurser. En samlad op­po­si­ti­on tyc­ker att hans för­slag leder till ökad ad­mi­ni­stra­tion för lä­ra­rna utan att till­fö­ra nå­got nytt.
Den här läsa-skriva-räknagarantin var ett vik­tigt val­löf­te från Fridolin och Mil­jö­par­ti­et. Löf­tet fanns ock­så med i Ste­fan Löfvens första re­ger­ings­för­klar­ing, men först nu, un­der man­dat­pe­ri­odens sis­ta år, kom för­sla­get till riks­dagen.
Då kom det i en ut­form­ning som även Skol­ver­ket kri­ti­serat. Skyl­dig­heterna för sko­lorna att ge alla elever en un­der­vis­ning som ska lära dem att läsa, skriva och räkna un­der de första skol­åren finns re­dan i skol­lagen.
Att det är nöd­vän­digt att satsa om­fat­tan­de re­surser i bör­jan av skol­gången, så alla verk­li­gen lär sig läsa och skriva då, råder ingen oenig­het om. Vad Fridolin miss­lyc­kats med är att ut­forma ett för­slag som skulle göra nå­gon an­nan skill­nad än att yt­ter­li­ga­re öka den ad­mi­nist­ra­tiva be­last­ningen på lä­ra­rna ge­nom fler rap­porter att fylla i. Det skulle snarare in­ne­bära att lä­ra­rna får mind­re tid för att lära barnen läsa och räkna.
Där­för är det bra att Gustav Fridolin drar till­ba­ka sin pro­po­si­tion och för­söker hitta en mo­dell där staten ökar trycket på sko­lorna att verk­li­gen lära alla barn att läsa, skriva och räkna. Det är re­sul­taten, inte sym­bol­åt­gärder, som räknas.

Dagens fråga

Ska du besöka någon julmarknad?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×