Mölleröds kungsgård är en av många bevarade kulturmiljöer i Hässleholms kommun, men väldigt få är skyddade.Foto: ARKIV

Dålig koll på kulturmiljöer

HÄSSLEHOLM Sent omsider har Hässleholms kommun gjort en förstudie till ett kulturmiljöprogram.
Den visar att skydd av äldre byggnader och områden varit lågt prioriterat i kommunen och att det i dag saknas en samlad bild av vilka kulturmiljöer som finns.

Hässleholms kommun har mindre än ynka en procent av hela Skånes skyddade bestånd. Totalt i länet finns runt 9 000 objekt – men bara 75 av dem finns i Hässleholms kommun. Detta trots att här ligger några av Sveriges äldsta boplatser.
– Kommunen måste starta upp ett inventeringsarbete för att få en samlad bild av kulturmiljön och så snart som möjligt reglera de allra mest värdefulla objekten i kommunen med detaljplan och/eller områdesbestämmelser, föreslår konsultfirman Tyréns som gjort förstudien.

Något kulturmiljöprogram finns i dag inte. Det som tidigare gjorts i ämnet är publikationen Värda att vårda från 1986, som inte är heltäckande, tillsammans med inventeringsmaterial från 1970- och 80-talen, Hässleholms översiktsplan från 2007, fördjupade översiktsplaner (FÖP) och arkitekt Roger Larssons kartor över bebyggelsestilar från olika tider.

I översiktsplanen från 2007 utlovas att kulturmiljöer ska pekas ut i kommande FÖP– men någon sådan är inte gjord förrän nu. Det står vidare att utpekade kulturmiljöer ska skyddas mot förvanskning.
– Men det finns i stort sett inga konkretiserade utpekade miljöer och skydden är få, slår konsultfirman fast.
– Behovet av att inventera och peka ut kulturvärden är stort.

Enligt konsulterna är det också helt nödvändigt att kommunens hemsida förbättras så att den enskilde kan få vetskap om sin egen fastighets eventuella kulturvärden. I dag finns det ingen sådan information överhuvudtaget.
– Inte heller ges någon information om kulturvärden under rubrikerna bygglov, rivningslov eller ändring. Råd om byggnadsvård saknas helt, konstaterar konsultfirman.
Det sägs också att kommunen måste knyta till sig antikvarisk kompetens.

Studien är tänkt att användas som underlag till en upphandling av ett kulturmiljöprogram.
Här föreslås att fokus ska ligga på tätorter och samlad bebyggelse, på riksintressen och, något motsägelsefullt, på den vackra landsbygden som man menar utgör kommunens identitet.
Av alla kommunens 17 tätorter föreslås i princip bara de som har en fördjupad översiktsplan inventeras; det vill säga Hässleholm, Tyringe, Vinslöv, Bjärnum och Sösdala. Av dem som saknar en sådan plan bör Hästveda och Vittsjö prioriteras.
Fokus ska ligga på riksintressen för kulturmiljövård. Här finns två: de båda herrgårdsmiljöerna Gumlösa-Sinclairsholm samt Skeinge.
De byggnader som är kulturhistoriskt värdefulla bör kartläggas och klassificeras utifrån om det ställs krav på varsamhet eller förbud mot förvanskning.

Att ta fram kulturmiljöprogrammet beräknas ta flera år och kosta från 1,2 miljoner kronor till 3,6 miljoner. Bidrag till projektet kan kommunen söka hos länsstyrelsen.

Dagens fråga

Ska du besöka någon julmarknad?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×