Den höjda bio­momsen drabbar mest lands­bygden

För drygt ett år se­dan fick kul­tur­mi­nis­ter Alice Bah Kuhnke (MP) ige­nom att film på bio inte är kul­tur. Då höjdes momsen för bio­be­sök från kulturmomsnivån sex pro­cent till 25 pro­cent.
Att det blev riks­dagens be­slut be­rodde på att skat­te­höj­ningen bakades in i stats­bud­geten och där­med hade stöd ock­så från Vänsterpartiet. Alliansen kri­ti­serade för­sla­get.
Då fanns starka far­hå­gor för att den höjda bio­momsen skulle drabba främst små bio­grafer på lands­bygden. Så verkar det ock­så ha blivit.
Den stora bio­ked­jan SF har inte höjt priserna med de näs­tan 20 pro­cent som moms­höj­ningen in­ne­bar. De kan ta från sina vinster.
Många små­bio­grafer har ock­så av­stått från höj­ningar för att inte få minskade be­söks­siff­ror. Andra har tvingats höja el­ler ser sig nu, ef­ter ett år, nöd­sa­kade att an­passa priserna till den högre momsen.
Flera bio­grafer har ock­så tvingats läg­ga ner verk­sam­heten på grund av den höjda momsen, och fler lär det bli de här året.
Det sär­skilda ut­veck­lings­stödet, som Alice Bah Kuhnke an­såg skulle kom­pen­sera de mind­re bio­graferna, har inte gjort det i till­räck­lig ut­sträck­ning och finns kvar i bara tre år.
Den höjda bio­momsen är en riktad smäll mot lands­bygden. Sam­ti­digt som rege­ringen in­fö­rt gra­tis en­tré på Stock­holms stat­liga mu­se­er har kost­naden höjts för lands­bygdens näs­tan enda kul­tur – bio­grafen.
Det är oan­sva­rig po­li­tik. Sänk bio­momsen igen!
Yng­ve Sunesson

×